Hyresjuridik för socionomer 2:a uppl | Gleerups

Hyresjuridik för socionomer 2:a uppl

Bok
185 kr
exklusive moms

Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av strukturella hinder och diskriminering. För att kunna stödja dessa människor på rätt sätt är grundläggande kunskaper om rättsreglerna som rör boende viktiga.

Boken inleds med en kort genomgång av regelsystemet och det juridiska källmaterialet. Denna överblick behövs för att förstå och tillämpa de nya och förändrade rättsregler som kontinuerligt införs. Därefter går författaren igenom rättsregler om hyresrätt och bostadsrätt vad avser

hyresavtal och borgen • förvärv av bostadsrätt • förbudet mot diskriminering • betalning av hyran respektive månadsavgiften och dröjsmål med betalningen • störningar i boende • överlåtelse och upplåtelse av hyresrätt • uthyrning av egen bostadsrättslägenhet • förverkande • besittningsskydd, dvs. förlängning av hyresavtal • förfarandet i tvister • vräkning

Boken vänder sig främst till studerande på socionomprogrammet och yrkesverksamma socionomer. Den är även nyttig läsning för dem som i sin yrkesutövning ska tillämpa hyreslagsbestämmelser och göra hyresjuridiska bedömningar.

Mona Olshed är juris kandidat och universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisar i juridik, främst på socionomprogrammet.

  • Artikelnr: 40688064
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2015