Anette Evald

Anette Evald

Annette Ewald är fil. dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan i Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör svenskämnets och läs- och skrivundervisningens traditioner, särskilt hur dessa reproduceras inom skolinstitutionens ramar. Ewald arbetar för närvarande med projekten ”Barns läsning och lärares didaktiska val” och ”Möjliga läsgemenskaper i skolan – ett utvecklingsprojekt”.