Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller är fil. dr i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintresse är barns och ungas läsande, skrivande och identitetsskapande i det nya medielandskapet och i bokenFörfattande fans beskriver hon informella lärandemiljöer i relation till fanfiction. Hon studerar också hur barn och unga i glesbygd använder medier för lärande och utveckling. I en pågående interventionsstudie arbetar hon tillsammans med Tengberg med frågor om hur svenskundervisningen kan utveckla elevers avancerade läs- och tolkningsförmåga i relation till skönlitteratur och argumenterande text.

 

Produkter av Christina Olin-Scheller