Elin Stark

Elin Stark

Elin Stark är doktorand i statsvetenskap vid Umeå universitet och ingår även i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) som organiseras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Avhandlingen utgår från en syn på policy som en meningsskapande aktivitet som ger uttryck för värden. Fokus ligger på hur skolors problem konstrueras i policy, media och av rektorer och lärare själva och på vilket sätt dessa ”problembeskrivningar” styr skolan. Stark undervisar även i politik och förvaltning på Socionomprogrammet.

Produkter av Elin Stark