Leif Östman

Leif Östman

Leif Östman är professor i didaktik vid Uppsala universitet. Han har publicerat flitigt i internationella tidskrifter, men också varit medredaktör till böckerna Problems of Meaning in Science Curriculum (Teachers College Press 1998) och Exploring the Landscape of Scientific Literacy (Routledge 2011). Östman utvecklade tidigt pragmatiskt grundade textanalysmetoder och därefter har hans forskning främst handlat om att, utifrån pragmatism och Wittgensteins senare arbeten, utveckla metoder för analys av undervisning och lärande och relationen däremellan. Han leder forskningsmiljön Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED), som består av ett 30-tal forskare och doktorander.

Produkter av Leif Östman