Petra  Magnusson

Petra Magnusson

Petra Magnusson disputerade i oktober 2014 vid Malmö högskola med avhandlingen Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan. Efter att ha genomgått Lärarlyftets forskarskola vid Lunds universitet och Malmö högskola och därefter fortsatt med doktorandstudier arbetar hon nu som lektor i svenska i Kristianstads kommun. Hennes huvudinriktning är språk- och läsutvecklande undervisning.

Produkter av Petra Magnusson