Skans Kersti Nilsson

Skans Kersti Nilsson

Skans Kersti Nilsson är fil. dr i litteraturvetenskap och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon medverkar dels i forskningsprojektet ”Fiktionsläsningen i internetsamhället” (VR:s diarienr
421-2010-1379), som bland annat studerar litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering, dels i forskningsprojektet
”E-bokens inflytande på ett litet språkområde”, i vilket e-bokens effekter å den svenska bokmarknaden studeras. Båda projekten finansieras av Vetenskapsrådet.

 

Produkter av Skans Kersti Nilsson