Tina  Kullenberg

Tina Kullenberg

Tina Kullenberg är fil. dr i utbildningsvetenskap. I sin avhandling undersöker hon estetiska uttrycksformer hos barn. Hennes forskningsintressen riktar sig även mot filosofisk pedagogik, socialt lärande och språkanvändningens roll i pedagogiska dialoger. Det finns också ett intresse för frågor kring erfarenhetsbaserat lärande: hur livserfarenheter och existentiella villkor hänger samman med kunskapsbildning av olika slag.