Nyanlända elever årskurs 1-3

 Här får du tips på läromedel för svenska som andraspråk och för elever med ett annat modersmål än svenska som går på lågstadiet.

Språkkraft 

Språkkraft riktar sig till elever i årskurs 1-3 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande.

Entré Start 

Entré Start riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet och lyfter elevernas flerspråkighet som en resurs för att ta sig an språket i olika genre. Entré Start består av en kombinerad läsebok och arbetsbok samt en lärarwebb som stöttar hur du som lärare kan undervisa om texttyperna.

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk för årskurs 1–6. Enkelt språk och tydlig progression för att alla elever kan lyckas. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Lära svenska

Lära svenska riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige och som snabbt behöver bygga upp sitt ordförråd. I serien finns både böcker för läsning och arbetsböcker.

Briljant svenska 1-3 

Basmaterial för åk 1–3 med interkulturellt perspektiv, tar upp centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på.

Ordvalen

Kunskapsutvecklande arbetsmaterial som ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Språkundervisningen integreras med ämnesundervisningen i Ordvalen SO, NO och teknik.

Mattegruvan 1-3

Basmaterial med trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Återkommande övningar för att stärka och befästa en god grundläggande taluppfattning, matteordlista som tar upp och förklarar matematiska begrepp.

1-3 Nyanlända