Läromedel för nyanlända elever och i svenska som andraspråk för årskurs 7–9 

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på några material för årskurs 7-9 som kan vara till hjälp i ert arbete tillsammans i klassrummet. Inför höstterminen anpassas Gleerups läromedel till Lgr22.

Språkkraft 

Språkkraft för åk 7–9 riktar sig till elever i högstadieåldern som nyligen har kommit till Sverige. Språkundervisningen integreras i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande!

Entré 

Entré Elevbok B är en kombinerad text- och arbetsbok för nyanlända elever i årskurs 7-9. Entré ger eleverna den första språkutvecklingen hand i hand med en introduktion till skolans alla ämnen och förmågorna i Lgr 11. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre.

Studiestöd på arabiska och dari

I Gleerups digitala läromedel i SO- och NO-ämnen för 7-9 ingår ett studiestöd på arabiska och dari. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i läromedlet. Genom att aktivt koppla texten på svenska till det egna modersmålet får eleven ett ökat ordförråd och en bättre begreppsförståelse i båda språken. Studiestödet aktiveras via Inläsningstjänst.

Jalla – raka vägen! 

Genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner.

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7-9

Här finns en separat del för svenska som andraspråk som är tematiskt uppbyggd och har en tydlig progression. Fakta och färdighetsträning varvas och i början av varje avsnitt förklaras kunskapskraven och vilka färdigheter som tränas. Förutom möjligheten till talsyntes finns genomgångsfilmer i anslutning till flertalet texter, allt för att underlätta läsningen. 

Stegen

Stegen Sätt ord på vardagen och  Sätt ord på NO och SO hjälper eleverna att utöka sitt ordförråd och ger extra träning i svenska språket.  Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga.

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk 1-6, som även kan användas i årskurs 7-9. Enkelt språk och tydlig progression. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper dina elever att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Individanpassat och även lämpligt för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux.

7-9 Nyanlända SVA