Prima svenska - läromedelsserie för F-6 | Gleerups
Prima SVENSKA FÖR F-6

Prima svenska - gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb som ger förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.
Prima svenska - läromedelsserie i svenska för F-6

Prima svenska för årskurs F-6:

  • Ger möjlighet till en varierad och flexibel svenskundervisning
  • Inspirerar barnen att arbeta i meningsfulla sammanhang
  • Utgår från modern forskning om språkutveckling

 

  • Omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar
  • Innehåll utifrån Lgr 11 och hjälp med bedömning

 

 

FÖRSKOLEKLASS

Språkliga och matematiska begrepp på lekfullt sätt.

 

Förskoleklassens material är uppbyggt kring en spännande och rolig saga om Amos och hans familj. Använd högläsningen som grund för vidare arbete. Barnen får upptäcka skriftspråket och möta olika matematiska begrepp i ett meningsfullt sammanhang.

LÅGSTADIET

Texter som berör och ger inspiration.

 

Basboken är en allt-i-ett-bok som inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Använd modelltexterna i boken för samtal och för att utveckla elevernas läsande och skrivande.

MELLANSTADIET

Läsa, skriva och samtala
i allt-i-ett-bok.

 

I basböckerna för mellanstadiet finns innehållsrika, elevnära texter och kreativa uppgifter för att lärare och elever ska kunna skapa en meningsfull svenskundervisning tillsammans. Materialet strävar medvetet mot att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3 och 6.

Med hjälp av uppgiftsbanken kan du skapa din egen planering. Till varje tema finns en mängd material att välja bland: skrivuppgifter, länkar till filmer, tips på skönlitteratur och annat användbart. Du som lärare får dessutom allt stöd du behöver för att arbeta med formativ bedömning.
Vincent Johansson Ulrikaskolan, Ulricehamn

Prima flexibilitet!

Med Prima svenska Basbok, Min logg och Lärarwebb finns alla förutsättningar för att skapa en varierad och flexibel svenskundervisning. Materialets olika teman gör att du kan lyfta olika infallsvinklar på ett ämnesområde. Exempel på teman i åk 1–3: Hemma och borta, Natt och dag, Förr och nu. Exempel på teman i åk 4–6: Min dröm, Spänning, Rättvisa och Älgar.

Lärarwebb

Lärarwebben är fylld med material till varje tema i boken. Du bygger din egen undervisning genom att välja bland förslagen i uppgiftsbanken. Dessutom finns kopieringsunderlag att skriva ut och du kan enkelt lägga till egna övningar eller länkar till din pedagogiska planering. 

Min logg

I Min logg får eleven utrymme att uttrycka sina egna tankar och göra sin röst hörd. Här finns självskattningsövningar och möjlighet att fundera på nästa steg i kunskapsutvecklingen. En del lärare väljer att låta barnen visa sin logg på utvecklingssamtalet. Den blir en slags digital portfolio över svenskämnet.

Basbok

Basboken innehåller texter och övningar till temat. Hela svenskämnet finns med: arbetet kring läsning och lässtrategier, skriva olika typer av texter, samtala, lyssna, ge respons och tänka källkritiskt. 

För dig som vill arbeta helt digitalt i årskurs 1-3

Med Prima svenska digitalt läromedel 1-3 får du ett interaktivt allt-i-ett-material med nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Här finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för den första läs- och skrivundervisningen, läs- och skrivstrategier, utdrag ur skönlitteratur, grammatik, muntligt berättande och språkbruk.

VIDEO
Med hjälp av uppgiftsbanken kan du skapa din egen planering. Till varje tema finns en mängd material att välja bland: skrivuppgifter, länkar till filmer, tips på skönlitteratur och annat användbart. Du som lärare får dessutom allt stöd du behöver för att arbeta med formativ bedömning.

Prima Svenska