CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

CordaNova för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning

 • Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska
 • Utvecklar den grundläggande begreppsförståelsen
 • Uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation
 • Två övningshäften till delkurs 1 respektive 2 för de elever som behöver extra träning 
 • Kompletterande elev- och lärarwebbar med filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, delkursprov och mycket annat

De viktigaste momenten – sammanfattat per delkurs

CordaNova delkurs 1:

 • Siffror och tal – hur man skriver och utläser små och naturliga tal
 • Likheter och olikheter – rangordning av tal
 • Tolkning av enkla bråk
 • De fyra räknesätten i enkla fall med uppställningar och överslagsräkning
 • Tid och tidmätning
 • De vanligaste enheterna för sträcka – användning av linjal
 • Tallinjen och tillämpningar med enkla diagram

CordaNova delkurs 2:

 • Tillämpningar med de fyra räknesätten i problemlösning – modeller för redovisning av lösningar
 • De vanligaste prefixen i kombination med enheten meter och gram
 • Bråkbegreppet i anslutning till uppbyggnad av decimalsystemet
 • Vinklar och beskrivningar av de vanligaste geometriska figurerna
 • Tolkning av skala
 • Koordinatsystemet och konstruktion av enkla diagram
 • Procentbegreppet med koppling till tolkning av cirkeldiagram

CordaNova delkurs 3:

 • Talsystemets uppbyggnad – positionssystemet för tal i decimalform
 • Grundläggande räkneregler vid bråkräkning
 • Införandet av negativa tal – addition och subtraktion
 • Grundläggande algebra – variabelbegreppet, formler, lösning av enkla ekvationer
 • Omkrets och area för de vanligaste plana geometriska figurerna
 • Enkla beräkningar med skala
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median i enkla tillämpningar
 • Proportionalitet och grafisk tolkning av proportionella samband
 • Begreppet sannolikhet i kombination med enkla fall med kombinatorik
 • Genomgående uppföljning av olika strategier för problemlösning

CordaNova delkurs 4:

 • Talsystemets utveckling från naturliga till reella tal
 • Fullständig behandling av räkneregler för bråk och negativa tal 
 • Potenser, grundpotensform samt index
 • Procenträkning med förändringsfaktor
 • Geometrin utvidgas till att även omfatta bland annat volym för de vanligaste rymdfigurerna, area- och volymskala samt likformighet
 • Utvidgning av algebra och ekvationslösning
 • Funktionsbegreppet och räta linjens ekvation
 • Utvidgning av statistik och sannolikhetsläran med bland annat tolkningar av läges- och spridningsmått i samband med statistiska undersökningar 

Kompletterande elev- och lärarwebbar

Elev- och lärarwebbar är digitala komplement till de tryckta böckerna. Här hittar du delkursprov, filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt och mycket mer.