Läromedel för vård- och omsorgsprogrammet

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Gleerups har ett brett utbud av material för såväl programgemensamma kurser som fördjupningskurser. Samtliga är uppbyggda enligt samma struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ut det centrala innehållet för kursen. Språket är tillgängligt och materialet uppmuntrar till både reflektion och diskussion.

Vård- och omsorgsarbete 2

I Vård- och omsorgsarbete 2 fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Läromedlet ger eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Medicin 1+2

Kurserna Medicin 1 och 2 är viktiga byggstenar i arbetet inom vård och omsorg och läromedlet Medicin 1+2 har blivit en favorit för både elever och lärare. Här finns ett tydligt upplägg som låter eleverna arbeta självständigt.

Akutsjukvård

Akutsjukvård visar hur viktig undersköterskans roll är inom akutsjukvården och vilken skillnad vårdpersonal kan göra.

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik tar upp allt från faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. I den andra upplaga finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

ErgonomiNyhet

I Ergonomi finns ett tydligt upplägg där varje kapitel motsvarar en eller flera punkter ur kursens centrala innehåll. Språket är tillgängligt och vänder sig till eleven för att förklara och engagera. Aktivt lärande uppmuntras genom instuderingsfrågor, sammanfattning, reflektionsfrågor och fallbeskrivningar.

Äldres hälsa och livskvalitet

Vad innebär ett normalt åldrande? Hur ser samhället på åldrande? Hur kan vi underlätta för ett åldrande liv med livskvalitet? Hur kan man arbeta preventivt? Detta är några av de frågor som detta läromedel tar upp.

Komplementärmedicin

Läromedlet ger inblick i flera komplementärmedicinska metoder och teorier samt hur dessa används. Kopplingen mellan skolmedicin och komplementärmedicin och när de används tillsammans beskrivs väl. Komplementärmedicin är ett omdiskuterat fält och kopplingen till forskning syns tydligt läromedlet.

Psykologi 1

Psykologi 1 tar upp teorier kring psykologi och redogör för skapandet av självbilder och verklighetsuppfattning.

Gymnasium och Vuxenutbildning Vård och omsorg