15 Nov 2019

Ny bok i arbetsrätt med tydlig vinkling mot skolans verksamhet

Under vilka förutsättningar får en icke-legitimerad lärare anställas? Vem har arbetsmiljöansvaret i kemisalen? Det har länge saknats en bok i arbetsrätt med en tydlig vinkling mot skolans verksamhet. Arbetsrätt för skolledare är en ny bok som fungerar såväl som en handbok för verksamma skolchefer som kursbok för rektorsprogrammet.

Författarna Anderz Andersson och Staffan Ingmanson undervisar båda i arbetsrätt och skoljuridik på det statliga rektorsprogrammet i Umeå och har konstaterat att det saknas en bok i arbetsrätt med en tydlig vinkling mot skolans verksamhet.

– Den reglering som finns runt skolan påverkar på olika sätt skolchef och skolledarens eller rektors arbete. Många har en HR-avdelning som behandlar övergripande personalfrågor men det dagliga personalarbetet sköts dock av skolledarna, säger Anderz Andersson, jurist vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. 

– Det kan handla om rekrytering, medarbetarundersökningar, personalmöten, olika typer av samtal med de anställda, upprättandet av en personalbudget och lönesättning, säger Staffan Ingmanson, universitetslektor som undervisar på juristprogrammet och det statliga rektorsprogrammet, Umeå universitet.

Rektor som pedagogisk ledare 
Diskussionen om rektor som pedagogisk ledare och chef aktualiserar en rad arbetsrättsliga frågor som är kopplade till rätten att leda och fördela arbetet. 


– Det finns flera arbetsrättsliga delar som är speciella för skolan. Som exempel kan nämnas reglering av behörighetskrav för rektor, legitimation för lärare, samt reglerna om varning och återkallelse av legitimation, säger Anderz Andersson.

Knyter samman arbetsrätt och skollagstiftning
Arbetsrätt för skolledare tar sin utgångspunkt i den arbetsrättsliga lagstiftningen och de centrala kollektivavtalen på området. Här redogörs bland annat för skolans aktörer, arbetsrättens källor och några grundläggande principer.

– Bokens styrka ligger framför allt i att den knyter samman den arbetsrättsliga regleringen men den del av skollagstiftningen som är av särskilt betydelse för skolpersonalens anställningsförhållanden och för partsrelationerna på det skollagsreglerade området, säger Staffan Ingmanson.

Viktigt stöd i beslutsfattandet 
Boken har ett skolledarperspektiv och behandlar den arbetsrättsliga regleringen av betydelse för såväl offentliga som fristående skolhuvudmän.

– Vår målsättning är att skolledare efter att ha läst boken ska ha fått fördjupade kunskaper om samspelet mellan arbets- och skolrättsliga lagstiftning, vilket kan vara ett viktigt stöd i beslutsfattandet, säger Staffan Ingmanson.

– Boken kan med fördel användas som kurslitteratur på rektorsprogrammet och i lärarutbildningen. Den riktar sig också till yrkesverksamma rektorer och skolledare, huvudmän, skolchefer, fackliga företrädare och alla andra som följer utvecklingen på skolans område, avslutar Anderz Andersson. 

Läs mer om Arbetsrätt för skolledare