Bedömning i NO - grundskolans tidiga år

Anders Jönsson, Margareta Ekborg, Britt Lindahl, Lena Löfgren
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Undervisning i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna förutsättningar att bland annat ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling?

I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för NO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning – hur man kommunicerar förväntningar till eleverna, ger konstruktiv återkoppling och låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning – men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning. 

Boken riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i NO-ämnena i grundskolans årskurs 1–6. En stor del av innehållet är dock relevant även för andra årskurser och andra ämnen. Författarna har varit ansvariga för utvecklingen av Skolverkets diagnosmaterial i NO för årskurs 1–6 (DiNO) samt medverkar i konstruktionen av de nationella proven i biologi, fysik och kemi för årskurs 6.

Anders Jönsson är bitr. professor vid naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Kristianstad.

Margareta Ekborg är professor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning, Malmö högskola.

Britt Lindahl är lektor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning, Högskolan Kristianstad.

Lena Löfgren är lektor i fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr: 40682185
  • Sidor: 172
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2013
Recensioner

Del av recension från BTJ

Häftepos: 13116022

Lektör: Eva Pennegård

 

Boken vänder sig till lärare i NO som är verksamma i grundskolans tidigare år. Inledningsvis beskrivs och diskuteras olika konkreta sätt att omsätta begreppet i praktiken exempelvis genom formativ bedömning, kamratbedömning och självbedömning. Det är en relativt grundlig genomgång med hänvisningar till aktuell forskning på området. Därefter följer den andra hälften av boken med mer precis kunskap om vilka förmågor som ska bedömas i NO och hur detta lämpligen utförs. Författarna förespråkar bruket av matriser som hjälpmedel och ger konkret vägledning om hur man arbetar med bedömning i NO. Bokens fördelar är genomgången av olika sätt att arbeta med bedömning och en svaghet är att matriser som arbetssätt får för stort utrymme. Totalt sett tror jag att den kan fungera väl i utbildning av nya lärare inom området.