SO-undervisning på mellanstadiet

Bok
Ej i lager.
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Inom SO-ämnena samlas en mängd kunskapsområden, frågeställningar, händelser och fenomen. I SO-undervisning på mellanstadiet sätter författarna SO-undervisning i skolans mellanår i fokus och två förhållningssätt lyfts särskilt fram: SO-undervisning som normativ företeelse och SO-undervisning som frågeorienterad, förmåge- och processriktad företeelse.

Lärares föreställningar om och förhållningssätt till SO-ämnenas potential diskuteras i flera av bokens kapitel, liksom elevers egna livsfrågor och tankar om och erfarenhet av världen som aktualiseras i undervisningssituationen. Ambitionen med boken är att bidra till ökad insikt i och förtrogenhet med SO-undervisningens värdemässiga, syftesrelaterade och normativa uppdrag. Dess kapitelbidrag visar att det är i den dagliga SO-undervisningen som ämnets roll, relevans, syfte och potential föds och återskapas.

Sara Irisdotter Aldenmyr (red.) är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Maria Olson (red.) är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, lektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och biträdande professor i pedagogik vid Högskolan i Skövde.

Keith C. Barton is prodekan för lärarutbildningen, professor i läroplansteori och undervisning, och adjungerad professor i historia vid Indiana University, USA.

Mikael Berg är adjungerad lektor i historia med historiedidaktisk inriktning vid Högskolan Dalarna, samt lektor med inriktning mot ämnesdidaktik inom gymnasieskolan vid Västerbergslagens utbildningscentrum.

David Lifmark är lektor i pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Lena Molin är FD i kulturgeografi och universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hon är projektledare för Nationella prov i geografi och vice ordförande i Svenska nationalkommittén för geografi.

Anna Henriksson Persson är lärare i grundskolan med inriktning mot undervisning i årskurserna 1–7, fördjupningsalternativ svenska/samhällsorienterande ämnen.

Ruth Reynolds är docent och programansvarig för lärarutbildningen vid University of Newcastle, Australien.

Martin Stolare är docent i historia och forskningsledare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet.

Monika Vinterek är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och forskningsledare för Utbildning och lärande, en av Högskolan Dalarnas sex forskningsprofiler.

  • Artikelnr: 40692627
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2016
Recensioner

Antologi om SO-undervisningen i skolans mellanår kring viktiga frågor som: Vad utmärker SO-undervisningen? Vad kan den innehålla som inte kan fås inom andra kunskapsområden? Vilka förmågor och kunskaper bedöms vara viktiga för framtiden? Boken bidrar till ökad insikt om och förtrogenhet med SO-undervisningens uppdrag, värdemässigt, normativt och hur syftet med undervisningen påverkar val av metod. […] Sista kapitlet knyter ihop med fokus på de didaktiska frågorna vad, varför och hur. Praktiknära bok med viktiga tankar och frågor om undervisningens innehåll och syfte, av stort intresse för blivande och redan yrkesverksamma lärare på mellanstadiet, men även för lärare inom grundskolans övriga stadier.

Lektör Gunilla Essén, BTJ-häftet nr 5, 2017