Det goda lärandets grunder
Prova

Det goda lärandets grunder

Bok
Privatkund? Läs mer här

Enligt skollagen från 2010 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med denna skrivning betonas betydelsen av mötet mellan vetenskapen och lärarnas dagliga arbete för skolans utveckling. För att kunna leva upp till dessa krav behöver lärare dock mer kunskap, både om vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär och om hur de kan användas i skolans arbete.

I den här boken presenteras klassrumsnära forskning om bland annat motivation, bedömning och problembaserad skolutveckling. Syftet är att visa hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan berika klassrumserfarenheter och skapa empiriskt grundad kunskap som är till nytta för andra lärare, men även för skolledare och dem som jobbar med utbildningsfrågor. Författarna beskriver även hur skolor kan organisera utvecklingsarbetet i enlighet med skollagens krav och på så sätt utveckla utbildningens kvalitet.

Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik, Karlstad universitet.

Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik, Karlstad universitet.

 • Artikelnr: 40678102
 • Sidor: 136
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ av Det goda lärandets grunder
  Häftepos: 14123032
  Lektör: Katharina Jacobsson

   

  Boken syftar till att visa hur ett vetenskapligt förhållningssätt förmår berika erfarenheter från skolverksamheter och bilda empiriskt grundad kunskap. De fem inledande avsnitten visar på beprövad erfarenhet i form av klassrumsforskning och tar upp motivation, bedömning och återkoppling, gemensamt lärande samt undersökande arbetssätt. Därefter följer avsnitt om social utveckling och undervisningsmetoder. Vidare diskuteras utvecklingstendensernas ursprung och en historisk överblick kring hur John Deweys tankar avspeglat sig i den svenska skolans utveckling.

   

  Skollagen betonar att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
  beprövad erfarenhet. För att leva upp till detta krav är det väsentligt att forska i den egna verksamheten, läsa och ta till sig forskning och dessutom ställa sina egna resultat i relation till denna. De resultat som tydliggörs i boken är samtliga ett stöd för att utveckla den egna skolans kvalitet.