Skolans arbete med elevers psykiska hälsa
Prova

Skolans arbete med elevers psykiska hälsa

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Flera rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland svenska barn och ungdomar. Skolan har en viktig roll när det gäller att främja barns och ungdomars psykiska hälsa, och därför står skolan inför nya utmaningar för att möta denna oroväckande utveckling. Som ett svar på dessa utmaningar har en rad olika promotions- och preventionsprogram avseende psykisk ohälsa införts i svensk skola. Rektorerna har haft en avgörande roll i detta arbete.

Vad är det för slags program som införts i skolan och vad är deras mål och metoder? Är programmen förenliga med skolans värdegrund och med barnkonventionen? Vilka etiska problem kan vara förknippade med program som antagit en alltmer terapeutisk karaktär?

Skolans arbete med elevers psykiska hälsa är en analys av de vanligaste programmen i dagens skola. Författarna lyfter framför allt fram möjliga etiska och pedagogiska risker med en terapeutisk skola. Därmed kan den vara ett hjälpmedel för rektorer och lärare i valet av lämpliga metoder och förhållningssätt när det gäller skolans arbete med elevers psykiska hälsa. Boken vänder sig till både studenter och verksamma rektorer, lärare och elevvårdspersonal.

Ingemar Engström (red.) är adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

Andreas Bergh är docent och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet.

Anna-Lena Englund är fil.lic. i sociologi med ett primärt intresse inriktat mot jämnårigsocialisation.

Tomas Englund är professor emeritus i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet.

Karin Engström är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Staffan Janson har varit adjungerad professor i socialpediatrik vid Örebro universitet där han arbetade specifikt med barnrättsfrågor.

Gabriella Olofsson är fil.kand. i statskunskap och fil.mag. i internationell utveckling och har lång erfarenhet av arbete med barnkonventionen i Sverige och internationellt.

  • Artikelnr: 40687098
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    [...] Syftet med boken är dels att beskriva skolledares ansvar för arbetet med elevers psykiska hälsa, dels att presentera kunskap och utvärderingar av olika preventionsprogram som erbjuds för skolor. Det ges i boken en historisk tillbakablick och diskussioner om vem som bör göra vad i arbetet med elevers psykiska hälsa. Etiska gränsdragningar, skolans uppdrag och värdegrund diskuteras i relation till de olika manualbaserade program som studerats inom projektet. Författarna lyfter frågan i vilken grad terapeutisk verksamhet skall bedrivas av pedagoger i skolan, då flera av de analyserade programmen har en terapeutisk grund. Boken är bra med en aktuell frågeställning. Den är välskriven med ett akademiskt språk som vänder sig till läsare initierade i skolvärlden och i ämnet elevhälsa. Innehållsförteckningen är tydlig och referenslistan gedigen.

    BTJ-häftet nr 14, 2017, Lektör Therese Nordholm