Skrivande i skolan
Prova

Skrivande i skolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Litteracitet är ett begrepp som numera ofta används om elevers läs- och skrivförmåga. Att vara litterat i ett skriftspråksbaserat samhälle innebär att man inte bara kan använda skriften för att avkoda och skapa mening, utan också för att anpassa den efter situationen och reflektera kritiskt och analytiskt. I dagens skola ska alla elever träna dessa kompetenser och utveckla litteracitet.

Med stöd av olika teorier och metoder kommenterar författarna elevtexter, och följer upp dem med skrivdidaktiska reflektioner om både innehåll och form. Författarna tar upp berättarperspektiv, genreval, bildspråk och samband och visar också hur eleverna konstruerar identiteter och förmedlar känslor. Boken innehåller även ett kapitel som visar hur olika bedömare betraktar elevtexter.

Skrivande i skolan utgår från elevtexter hämtade från det nationella provet i svenska i årskurs 9, men de fenomen som tas upp är relevanta för såväl yngre som äldre elevers skrivande.

Maria Lindgren är lektor i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet.

Theres Bellander är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.

Ulla Ekvall är professor emerita i svenska språket vid Stockholms universitet och har varit gästprofessor vid Linnéuniversitetet.

Stina Ericsson är docent i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Peter Forsgren är professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Annelie Johansson är doktorand i svenska språket med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet.

Åsa Nilsson Skåve är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Sofia Svensson är doktorand i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Elisabeth Zetterholm är docent i fonetik och lektor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

 • Artikelnr: 40688484
 • Sidor: 168
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2015
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2015
  Lektör: Marianne Ericson 

   

  Den här antologin tar upp litteracitet främst via elevtexter hämtade från nationella provet i svenska i år 9. Tio namnkunniga forskare inom svenska språket, litteraturvetenskap och svenska som andraspråk är författare till boken. Lektorerna Maria Lindgren och Gudrun Svensson är redaktörer, dessa menar att elever framför allt bör kunna förstå och anpassa texter till olika situationer samt sätta samman ord och meningar till meningsfulla texter.

  Det är också viktigt att kunna reflektera kritiskt och dra slutsatser. Den sista artikeln belyser problemen med rättvis bedömning av elevtexter. Varje kapitel inleds med en ingress där det tydligt framgår vad artikeln handlar om.