Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja
Prova

Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja

Bok
Privatkund? Läs mer här

Under de senaste åren har stora förändringar skett i offentlig utbildning och i utbildningssystemen i de nordiska länderna. Denna bok handlar om skola och utbildning utifrån skolchefers, kommunala skolpolitikers och skolledares erfarenheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Nordiska skolchefer, förvaltningschefer och utbildningsdirektörer befinner sig mitt i styrningen av utbildningssystemet oavsett om styrning betraktas som en kedja eller som ett nätverk. Bilden av den raka styrkedjan byts gradvis ut mot ett mönster av flera nätverk med olika typer av relationer mellan politiker, administratörer och medborgare.

Stora delar av diskussionerna i denna bok fokuserar på den ökande användningen av sociala teknologier, till exempel jämförelser, evidens eller test. Några fallgropar identifieras i utvecklingen för demokrati, för de olika relationerna i systemen, för meningsskapande och för utbildning.

Kanske står de nordiska utbildningssystemen inför ett vägval mellan att utveckla tillit mellan nivåerna och de professionsbaserade aktörerna eller fortsätta med utvecklingen av målstyrning?

Lejf Moos (red.), DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus Universitet, Köpenhamn.

Elisabet Nihlfors (red.), professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Jan Merok Paulsen (red.), försteamanuensis, PhD, i skolledarskap vid fakulteten för lärarutbildning och internationella studier vid högskolan i Oslo och Akershus.

Ulf Brinkkjær, DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus Universitet, Köpenhamn.

Hans Christian Høyer, försteamanuensis, PhD, i offentlig administration vid fakulteten för ekonomi och ledning vid högskolan i Hedmark, Norge.

Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och ledare för Centrum för skolledarutveckling.

Pekka Kanervio, PhD i pedagogiskt ledarskap.

Sara Karlsson arbetar i dag på Svenska Filminstitutet.

Klaus Kasper Kofod, DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus universitet, Köpenhamn, Danmark.

Seppo Pulkkinen, PhD inom skolledarskap.

Mika Risku deltar i ledningen av IEL (Institute of Educational Leadership) vid Jyväskylä universitet, Finland.

Linda Jervik Steen arbetar i dag på Skolverket.

Mona Strand, lektor i offentlig administration vid fakulten för ekonomi och ledning vid högskolan i Hedmark i Norge.

  • Artikelnr: 40694966
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    En nordisk forskargrupp har under åren 2008 och 2015 studerat skol- och utbildningsfrågor i de nordiska länderna utifrån skolchefers perspektiv. Med skolchef avses här förvaltningschef, skolledare och skolpolitiker. […] Textens struktur underlättar jämförelser mellan länderna och det är intressant läsning som ger utblickar och ökad förståelse för vad som händer i grannländerna. Senare delen av boken består av olika teman utifrån analyserna av undersökningarna som kopplas ihop med annan forskning. Här återfinns mer djupgående analyser av exempelvis demokrati, styrning och likvärdighet. Även här skapar jämförelserna mellan länderna intressanta frågeställningar. Texten i Nordiska skolchefer är lättillgänglig men akademiskt hållen och bitvis avancerad. Titeln är något missvisande då boken spänner över mycket mer än skolchefer.

    BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Elisabeth Sörhuus