Introduktion till psykiatrirätt
Prova

Introduktion till psykiatrirätt

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ramen för denna bok är den rättsliga strukturen, det vill säga de rättsliga regler som berör den sociala, medicinska och psykiatriska vården, men författaren gör inte en traditionell genomgång av den rättsliga materian. I stället står avnämarna i fokus: personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt rättsväsendet.

Boken inleds med en diskussion av innehållet i begreppet vård i den psykiatriska frivilliga vården. Därefter diskuterar författaren begreppet i anslutning till den psykiatriska tvångsvården. De olika vårdformernas innehåll har mycket gemensamt, men de legala förutsättningarna skiljer sig åtskilligt åt. En förutsättning för tvångsvård är att det föreligger en allvarlig psykisk störning som kan ge upphov till en rad effekter, som att vara farlig för annan och att vara farlig för sig själv.

Som exempel på att vara farlig för sig själv tar författaren upp självskadebeteende, anorexia nervosa och suicidnärhet samt vägran att medicinera. Samtycke respektive avsaknad av samtycke till psykiatrisk vård berör patientens inställning till vården och att patienten dessutom ibland är oförmögen att uttrycka någon fri vilja i egentlig mening.

I boken redogörs också för de olika formerna av tvångsåtgärder som kan förekomma inom tvångsvården, liksom tvångsvårdsprocessen och dess aktörer. Även patientsäkerhet, samverkan och informationsöverföring diskuteras.

Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt.

  • Artikelnr: 40695741
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    Vilka lagar och regler gäller inom den psykiatriska vården? Författaren […] redogör för de rättsliga regler som berör den sociala, medicinska och psykiatriska vården. […] För att ge en god medicinsk och social vård förutsätts att personal arbetar utifrån ett rättssäkerhetstänkande enligt de olika vårdlagarna och föreskrifterna. Utmärkta diskussionsunderlag finns i flera kapitel för tillämpning av juridiska, sociala och medicinska kunskaper. Boken ger en mycket god introduktion i psykiatrirätt för studenter på socionomutbildningen, läkarprogrammet och juristutbildningen.

    BTJ-häftet nr 13, 2017, Lektör Margareta Fridstjerna