Socialförsäkringsrätt- vid funktionsnedsättning 2:a uppl
Prova

Socialförsäkringsrätt- vid funktionsnedsättning 2:a uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till stöd och hjälp i livets olika skeden. Syftet med denna bok är att belysa reglerna för dessa förmåner och bidrag. Boken inleds med en historik kring socialförsäkringen. Därefter behandlas villkoren för att omfattas av socialförsäkringen samt regler för länder inom och utom EU och EES.

Författaren behandlar också rätten till ekonomisk ersättning, rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning samt arbetsskadeförsäkring och livränta vid sjukdom och skada. Dessutom redogörs för möjlighet till handikappersättning, assistansersättning, bilstöd samt vårdbidrag för den som har funktionsnedsättning eller sjukdom. Avslutningsvis behandlas regler kring handläggning av socialförsäkringsärenden.

Sedan förra upplagan har nya författningar införts gällande bland annat borttagande av den bortre gränsen för sjukpenning. Detta, och andra viktiga författningsändringar, redovisas i denna upplaga, liksom nya rättsfall som påverkar bedömningen av assistansersättning, sjukfallens utveckling med mera. Boken vänder sig främst till högskole- och universitetsstudenter inom socionom-, handikapp- och rehabiliteringsprogram, vårdvetenskapliga program samt fristående kurser inom dessa områden. Den är även relevant för yrkesverksamma inom välfärdssektorn samt övriga med intresse för dessa rättigheter.

Elisabeth Arvidsson är jur.kand., LLM och senior universitetsadjunkt vid fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola, där hon undervisar i bland annat LSS socialförsäkringsrätt.

  • Artikelnr: 40696083
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    […]Reglerad i socialförsäkringsbalken tas olika former av bidrag och förmåner upp som är tänkta att utgöra bistånd och stöd vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. I denna andra upplaga av Socialförsäkringsrätt, uppdaterad efter att en rad nya författningar införts och delvis reviderad, ges vi inte bara en inträngande genomgång och välgrundade resonemang om olika typer av problem och dilemman som är förknippade också med lagstiftningen, utan också historiska och politiska sammanhang bakom dess varierande utformningar. Elisabeth Arvidsson, jur.kand., LLM och senior universitetsadjunkt vid fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola, är synnerligen väl bevandrad inom området och erbjuder här i första hand en grundbok för studenter som på ett eller annat sätt kommer att beröras av den aktuella lagstiftningen, men också en innehållsrik uppslagsbok för redan yrkesverksamma. En omfattande och högst användbar källförteckning beledsagar texten.


    BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Bosse Forsén