Vad är Aktiviteter och hur fungerar de?

I Exploros ämnesportaler finns en mängd fristående aktiviteter som ger eleverna stort utrymme att utforska, diskutera och producera i klassrummet. Alla aktiviteter är utformade efter samma mall, men de skiljer sig från varandra för att skapa variation och för att passa de olika ämnena. Det kan till exempel handla om källkritik, laborationer och skrivande, men även praktiskt skapande och drama. Den gemensamma nämnaren är att eleverna tränar på kunskapskraven utifrån det centrala innehållet på olika sätt. Till aktiviteterna finns lärarguider som ger mer information och stöd till respektive aktivitet.