Här hittar du de vanligaste orden och begreppen som förekommer i Matematikportalen och som det är bra om du blir bekant med.

Aktiviteter
Uppdrag där eleverna kan vara mer eller mindre aktiva och omsätta sina kunskaper på ett annat sätt än det traditionella. Varje aktivitet innehåller en tydlig beskrivning på hur man ska utföra den, det material som du som lärare måste ha till hands, samt förslag på anpassningsmöjligheter.    

Avsnitt
Videogenomgångar med tillhörande övningar utifrån delar i det centrala innehållet i ämnet matematik: Taluppfattning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt Problemlösning.

Elevrapporter
Ger en snabb överblick över elevresultat på individ-, grupp- och arbetsområdesnivå under en längre period: vecka, månad, termin eller skolår.

Geometritränare
Olika typer av uppgifter med olika svårighetsgrader inom arbetsområdet Geometri som oftast är kopplade till Geogebra för att visualisera olika matematiska samband för eleverna. Här finns även uppgifter inom andra arbetsområden såsom Statistik och Samband och förändring.  

Individanpassad övning
Uppgifter inom olika arbetsområden som individanpassas utifrån elevernas nivå så att varje elev utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas.

Inmatningsfältsövning
En övning där man själv anger svaret i form av ett hel- eller decimaltal. 

Kopieringsunderlag
Problemlösningsuppgifter av olika svårighetsgrader som är knutna till olika teman. Dessa uppgifter är utskrivbara. Till samtliga uppgifter medföljer facit. 

Livestatistik
Ger en snabb överblick (direkt återkoppling) över elevsvar som du kan följa under lektionen. Du kan se om eleverna har kommit igång med sitt arbete, hur länge de har tittat på videogenomgångar och hur de har besvarat frågorna (alltså antal rätt och fel svar som de har angett).  

Multiple choice-övning
En övning där det finns bara ett rätt svar och där det rätta svaret väljs från angivna svarsalternativ. 

SupertränarBattle
SupertränarBattle är en spelliknande aktivitet som eleverna kan ha roligt med när de behöver en liten paus under matematiklektionen.I SupertränarBattle tävlar eleverna mot varandra och frågorna är anpassade till elevernas egen nivå, precis som i Supertränaren. I ett SupertränarBattle får eleverna blandade frågor från olika matematiska områden, inom den nivå som de är registrerade på. I ett "battle" tävlar elever från samma stadie mot varandra.

Supertränare
Supertränaren ett verktyg där eleverna har möjlighet träna upp eller fördjupa sig i samtliga arbetsområden i ämnet matematik efter sina förmågor. Supertränaren har en adaptiv algoritm, vilket innebär att nivån kontinuerligt anpassas till elevernas kunskapsnivå efterhand som de svarar på frågorna.  

Videogenomgång
En kort film, en inspelad genomgång, där de viktigaste momenten inom ett arbetsområde förklaras. Med hjälp av genomgången få eleverna bättre förståelse för det de gör under sina matematiklektioner.

Årskurser
Här finns samtliga lektioner som ligger inne i Matematikportalen samlade årskursvis.

Årsplaneringar
Färdiga årskursplaneringar som utgår från ämnesplanen och består av ett visst antal perioder. Varje period innehåller en kort beskrivning av vad perioden kommer att handla om, vilka viktiga begrepp som ska gås igenom och vilka förmågor man ska arbeta med under perioden.  

Övning
Uppgifter som är knutna till ett specifikt arbetsområde. Det finns två typer av övningar: multiple choice ? eleven väljer bland de angivna svarsalternativen (endast ett rätt svar är möjligt) eller inmatningsfält ? eleven anger svaret i inmatningsfältet som ett hel- eller decimaltal.