Nyanländ i den svenska skolan
Prova

Nyanländ i den svenska skolan

Bok
Privatkund? Läs mer här
Allt fler skolor runt om i Sverige tar emot nyanlända elever. Forskningen om deras utbildningsvillkor och hur skolan bäst möter dessa elever har dock varit sparsam, i synnerhet den forskning som tar utgångspunkt i ett elevperspektiv.

Den här boken handlar om hur nyanlända elever upplever mötet med det svenska skolsystemet. Vilka förutsättningar är viktiga för att skapa ett gott mottagande av nyanlända elever? Är det svenska språket det avgörande villkoret för att bli inkluderad eller finns det andra, mer subtila villkor? Vad säger nyanlända elever själva om sin första tid i den svenska skolan? Hur ska deras berättelser förstås i relation till skolans mål om att verka för en inkluderande lärmiljö?

I boken ges inledningsvis en överblick över forskningen kring migrerade elevers utbildningsvillkor. Därefter analyseras de nyanlända elevernas upplevelser av tre olika skolövergångar utifrån elevernas perspektiv. För det första analyseras den kritiska övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass; därefter övergången från ett bekant skolsystem till ett annat och vilka känslomässiga konsekvenser detta kan leda till. Slutligen analyseras övergången mellan grundskolan och gymnasiet i relation till vad den gör med elevernas skolkarriärer och uppfattningar om den tid och det tempo de lever i.

Varje kapitel avslutas med ett antal råd och reflektioner för de som möter nyanlända elever i sitt arbete. Boken beskriver inkluderande utbildning som en balans mellan att ge stöd för nyanlända elevers specifika behov och samtidigt skapa förutsättningar för social och pedagogisk inkludering i skolans mittfåra.

Jenny Nilsson Folke disputerade vid Stockholms universitet år 2017 med avhandlingen ”Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students”.
  • Artikelnr: 40696656
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2019