Licensvillkor digitala läromedel juridiska personer

1 Definitioner

1.1 Produkten avser
a) det digitala läromedlet eller Internettjänst och innehållet däri som detta Avtal avser och eventuell dokumentation tillhandahållen av Gleerups
b) uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar och tillägg till det digitala läromedlet eller Internettjänsten och innehållet däri och/eller dokumentation.

Skola avser den skolenhet som är Kund.
Slutanvändare avser personer som är anställda vid eller elever på Skolan.


2 Tillhandahållande av produkten

2.1 Gleerups skall, med de begränsningar som framgår av punkt 5.2 nedan, tillhandahålla Produkten så att Kund och Slutanvändare som har giltig licens får tillgång till denna via Internet. Gleerups skall, med de begränsningar som framgår av punkt 5.2 nedan, tillhandahålla Produkten så att Kund och Slutanvändare som har giltig licens får tillgång till denna via Internet.
Löptiden startar då licensID med tillhörande instruktioner mailats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna e-postadressen.

2.2 Gleerups tilldelar Kunden licensuppgifter för aktivering av licenser. Kunden ansvarar därefter för all hantering av lärar- och elevkonton enligt den manual som tillhandahålls av Gleerups.

 

3 Licens och upplåtelsens omfattning m.m.

3.1 Gleerups upplåter till Kunden en tidsbegränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar licens att under avtalstiden använda Produkten i utbildningssyfte.

3.2 Kunden har rätt att låta Slutanvändare använda Produkten i enlighet med villkoren i detta Avtal. Kunden är ansvarig för att samtliga Slutanvändare som använder Produkten har giltig licens samt följer detta Avtal och de regler som för var tid utfärdats av Gleerups för användandet av Produkten.

3.3 Produkten får endast användas inom Skolans normala utbildningsverksamhet. Kunden respektive Slutanvändare äger rätt att via dator, datorplatta, mobiltelefon eller liknande anordning ta del av innehållet i Produkten.

3.4 Rätten till kopiering vid utbildning enligt Bonus Copyright Access avtal härom gäller för Produkten eller innehåll eller material i Produkten. 

3.5 Med undantag från vad som uttryckligen framgår av detta Avtal, eller är tillåtet enligt tvingande och tillämplig lagstiftning, får Kund eller Slutanvändare exempelvis inte:
i. i någon form eller format kopiera Produkten eller innehåll i Produkten;
ii. skapa databas, i elektroniskt eller annat format, genom att ladda ner och spara eller skriva ut Produkten eller delar av eller hela innehållet i Produkten (ovanstående inbegriper dock inte den nedladdning av tidsbegränsade filer som kan göras via tjänsten för att skapa offline-version i vissa produkter);
iii. ändra eller reproducera innehåll i eller delar av eller hela Produkten;
iv. låna eller hyra ut, distribuera, vidareförsälja, eller på annat sätt tillhandahålla eller tillgängliggöra Produkten eller innehåll i Produkten till annan;
v. Kunden eller Slutanvändaren får inte försöka kringgå säkerhetssystemet eller försöka testa Produktens säkerhet;
vi. Kunden eller Slutanvändaren får inte använda Produkten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Produkten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Produkten;
vii. Kunden eller Slutanvändaren får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Produkten eller det system Produkten är baserad på. Kunden eller Slutanvändaren får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Produkten; eller
viii. Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Gleerups rätt att omedelbart stänga Produkten för Kunden och/eller Slutanvändaren och/eller göra Produkten otillgänglig för Kunden och/eller Slutanvändaren, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

3.6 Kunden ansvarar för att lösenord till Produkten inte lämnas till annan än Slutanvändare med giltig licens avseende Produkten. Slutanvändare skall iakttaga sekretess avseende lösenord och har inte rätt att lämna lösenord till annan person.

3.7 Kunden skall innan Slutanvändare erhåller tillgång till lösenord och till Produkten informera Slutanvändare om innehållet i detta Avtal och därvid särskilt informera Slutanvändare om licensens och upplåtelsens omfattning, begränsningarna i rätten till kopiering av innehåll i Produkten, sekretess avseende och hantering av lösenord, samt punkt 6.4 nedan.

3.8 Det åligger Kunden att förhindra användning och åtkomst av Produkten och innehåll i Produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt detta Avtal eller enligt tvingande och tillämplig lagstiftning. Kunden skall omgående meddela Gleerups om Kunden får vetskap eller misstanke om olovlig användning av eller åtkomst till Produkten eller innehåll i Produkten, eller att lösenord lämnats till annan än Slutanvändare med giltig licens avseende Produkten.

3.9 Gleerups äger rätt att vid olovlig användning av eller åtkomst till Produkten eller innehåll i Produkten, eller när skälig misstanke härom föreligger, med omedelbar verkan tillsvidare förhindra Kunds och/eller Slutanvändares tillgång till Produkten.

3.10 Efter licensperiodens upphörande äger Kunden och Slutanvändare inte rätt att använda Produkten eller innehåll i Produkten. Kunden skall därvid tillse att alla eventuella kopior av Produkten eller innehåll i Produkten, i elektroniskt, pappers- eller annan format, omgående raderas eller förstörs. 
 

4 Immateriella och andra rättigheter

4.1 Alla rättigheter, innefattande all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter samt samtliga andra rättigheter, till Produkten, och till allt innehåll i Produkten såsom exempelvis till text, illustrationer, fotografier, filmklipp, ljudklipp och 3D-animationer, tillkommer Gleerups och respektive författare samt Gleerups licensgivare. Kunden och Slutanvändare erhåller genom detta Avtal endast en licens att under avtalstiden använda Produkten och innehållet i Produkten i enlighet med vad som närmare anges i Avtalet.

4.2 Äganderätten till all data om användningen av Produkten som skapas genom Kundens eller Slutanvändares nyttjande av Produkten ska tillfalla Gleerups. För undvikande av missförstånd är sådan data om användningen av Produkten anonymiserad varför det inte är att betrakta som personuppgifter.
 

5 Produkten och ansvarsbegränsning

5.1 Gleerups kan under avtalstiden komma, och förbehåller sig rätten, att modifiera, uppgradera och uppdatera Produkten samt att göra tillägg till Produkten.

5.2 Gleerups äger rätt att under avtalstiden avbryta Kundens och/eller Slutanvändares tillgång till Produkten för uppgradering, uppdatering, underhåll och liknande åtgärder. Gleerups skall om möjligt underrätta Kunden före sådant avbrott sker samt skall vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa avbrottets omfattning. Kunden äger inte rätt till ersättning för sådant avbrott i tillgängligheten till Produkten.

5.3 Produkten fungerar inte tillfredsställande och kan inte till fullo nyttjas på alla plattformar och anordningar. Tekniska krav avseende plattformar och anordningar kan komma att förändras i samband med modifieringar, uppgraderingar och uppdateringar av samt tillägg till Produkten. Gleerups lämnar närmare information om aktuella tekniska krav på Gleerups hemsida. Det är inte tillåtet att bädda in Produkten i något annat system (genom t.ex. iframe) utan särskild överenskommelse. Kundens och Slutanvändares tillgång till Internet omfattas inte av Gleerups åtagande.

5.4 Gleerups ansvarar inte för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta, med anledning av användande av Produkten, innehåll i Produkten, bristande tillgänglighet till eller funktion av Produkten, eller förlust av Kunden eller Slutanvändare sparat eller uppladdat material.
 

6 Personuppgifter och ansvar för material

6.1 Gleerups åtar sig att, såvitt avser behandling av personuppgifter rörande Kund eller Slutanvändare i fall där Gleerups kan anses vara personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”), följa bestämmelserna i GDPR eller annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. GDPR och annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter benämns härefter gemensamt som ”Tillämplig Personuppgiftslagstiftning”.

6.2 För det fall Kund hanterar eller lagrar personuppgifter inom ramen för Produkten kan Gleerups, i enlighet med Tillämplig Personuppgiftslagstiftning, komma att betraktas som Kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är dock alltjämt personuppgiftsansvarig för sådana hanterade eller lagrade personuppgifter. Gleerups åtar sig tillämpa svensk lagstiftning, inklusive Tillämplig Personuppgiftslagstiftning, vid behandling av sådana personuppgifter som avses i punkt 6.2. Förutsatt att det inte redan finns ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gleerups och Kunden, ska Kunden säkerställa att parterna ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal.

6.3 Gleerups behandlar personuppgifter i enlighet med sin vid var tid gällande integritetspolicy. Den nu aktuella integritetspolicyn för Gleerups digitala läromedel finns tillgänglig på gleerupsportal.se.

6.4 Kunden och Slutanvändare har möjlighet att själva genom och i anslutning till Produkten spara material, såsom exempelvis kommenterande texter, datafiler, fotografier och bilder m.m., och att genom och i anslutning till Produkten göra sådant material tillgängligt för andra personer. Kunden ansvarar för att innehållet i sådant material inte utgör och att sådant förfarande inte innebär brott mot, eller görs i strid mot, lag eller andra regler, såsom exempelvis upphovsrättslagens, Tillämplig Personuppgiftslagstiftnings eller brottsbalkens bestämmelser. Kunden åtar sig att hålla regelbunden tillsyn över nämnt material. Skulle material därvid befinnas kunna vara av nämnd art skall detta omgående raderas eller tas bort samt Gleerups underrättas härom. Även Gleerups äger rätt att, om detta skulle komma till Gleerups kännedom, radera eller ta bort sådant material. Kunden skall vid brott mot nämnda åtaganden hålla Gleerups respektive företrädare för Gleerups skadeslösa för den eventuella skada dessa kan lida till följd härav.

 

7 Användarskapat material

7.1 Slutanvändare med lärarkonto har möjlighet att dela innehåll som denne har skapat samt planeringar och tillhörande innehåll med andra Slutanvändare med lärarkonto på såväl den egna skolan som på andra skolor. 

7.2 Kunden och Slutanvändaren godkänner att material som Slutanvändaren tillhandahåller för tillgängliggörande via Gleerups digitala läromedel tillgängliggörs på Internet på sätt Gleerups närmare bestämmer och utan ersättning härför. Rätten för Gleerups att tillgängliggöra materialet på Internet upphör trettio (30) dagar efter att Kunden eller Slutanvändaren skriftligen meddelat Gleerups att Gleerups rätt härtill skall upphöra.

7.3 Gleerups tillhandahåller möjligheten att dela användarskapat material och planeringar som en del av Gleerups digitala läromedel. Kunden och Slutanvändaren lämnar avseende material som Slutanvändaren tillhandahåller för tillgängliggörande i Gleerups digitala läromedel licens för envar att utan ersättning och för all framtid använda materialet i egen undervisning samt att härför bearbeta materialet. 

7.4 Kunden och Slutanvändaren ansvarar för att Slutanvändaren är upphovsman eller har samtliga rättigheter till tillhandahållet material, samt att innehåll i materialet inte utgör brott och att Gleerups tillgängliggörande av materialet i Gleerups digitala läromedel inte innebär brott mot lag eller andra regler, såsom exempelvis upphovsrättslagens eller brottsbalkens bestämmelser. Gleerups friskriver sig från ansvar härför. Av Slutanvändaren tillhandahållet material skall vara undervisningsmaterial. Kunden och Slutanvändaren ansvarar för att tillhandahållet material inte innehåller skadlig kod, datorvirus el dyl. Kunden och Slutanvändaren skall hålla Gleerups skadeslös om Gleerups skulle drabbas av skada eller bli ersättningsskyldig i samband med tillgängliggörande i Gleerups digitala läromedel av Slutanvändaren härför tillhandahållet material.

7.5 Gleerups äger rätt att avstå från att tillgängliggöra av Slutanvändare tillhandahållet material eller att upphöra med tillgängliggörandet av tidigare tillgängliggjort material. Detta kan exempelvis bero på att materialet enligt Gleerups bedömning inte är av för undervisningsändamål tillräcklig kvalitet, att materialet har ett politiskt syfte eller innehåll, att materialet av annat skäl har ett för undervisningsändamål olämpligt innehåll, eller att Gleerups tillgängliggörande av materialet enligt Gleerups bedömning kan utgöra brott mot upphovsrättslagen, brottsbalken eller andra lagar eller regler. Gleerups har ingen skyldighet att motivera varför Gleerups väljer att inte tillgängliggöra eller upphöra med att tillgängliggöra tidigare tillgängliggjort material. 

7.6 Gleerups åtager sig gentemot användare av tjänsten inget ansvar för kvalitet eller innehåll i material som tillgängliggörs av andra Slutanvändare genom Gleerups digitala läromedel.

7.7 Gleerups skall vid tillgängliggörande av tillhandahållet material respektera respektive upphovsmans ideella rättigheter. Kunden och Slutanvändaren skall meddela Gleerups om Slutanvändaren inte är ensam upphovsman till tillhandahållet material.
 

8 Cookies

8.1 Gleerups webbplats, gleerupsportal.se och exploro.se innehåller så kallade cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när denna besöker webbplatsen. Syftet är att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Två typer av cookies används på webbplatsen: sessionscookies som är aktiva under en enstaka inloggning, samt cookies som sparas på användarens dator för att möjliggöra vissa funktioner. Genom att använda tjänsten på webbplatsen gleerupsportal.se så accepterar användaren cookies. För mer information om hur Gleerups använder cookies i Gleerups digitala läromedel, se Gleerups policy för cookies i dessa.

 

9 Avtalstid och avtalets upphörande

9.1 Efter licensperiodens upphörande äger Kunden och Slutanvändare inte rätt att använda Produkten eller innehåll i Produkten. Kunden skall därvid tillse att alla eventuella kopior av Produkten eller innehåll i Produkten, i elektroniskt, pappers- eller annan format, omgående raderas eller förstörs.