Pilotskola tillsammans med Gleerups

Gleerups pilot är ett ömsesidigt utvecklingsarbete kring digitala läromedel mellan Gleerups och några skolor runt omkring i Sverige – från Umeå i norr till Ystad i söder, skolor med olika storlek och förutsättningar.

Gleerups målsättning är att läromedlen ska vara bästa möjliga stöd för lärarens undervisning och elevernas lärande. Pilotskolorna arbetar löpande med Gleerups digitala läromedel med uppdraget att reflektera kring användningen tillsammans med eleverna. Vi vill lära av varandra för att utvecklas framåt på bästa sätt.

Varför pilotskolor?

Pilotskolan bidrar med erfarenheter och reflektioner kring det konkreta, klassrumsnära perspektivet. Här går undervisning, ämnesutveckling och digitalt stöd hand i hand. Gleerups bidrar med ämnes- och utvecklarkompetens, insyn och delaktighet i olika diskussioner och dilemman som ingår i utvecklingen av ett kvalitetssäkrat läromedel. Vi vill lära av varandra för att utvecklas framåt på bästa sätt. Vi blir bättre tillsammans!

Är hela skolan med?

Vi ser att det ger bäst resultat och utveckling om hela skolan deltar i pilotsamarbetet. Det ger en enhetlig och tillgänglig digital lärmiljö som främjar samtal kring lärande och ämnesutveckling på skolan. Därför är rektor alltid delaktig och kan knyta samman piloten med det övergripande systematiska kvalitetsarbetet. Det är spännande att se tillbaka på förändring och utveckling tillsammans, men målet är självklart alltid att blicka framåt. Vad fungerar bra? Vad kan förändras? Vad är nästa steg?