Pilotskola tillsammans med Gleerups

Gleerups pilot är ett ömsesidigt utvecklingsarbete kring digitala läromedel mellan Gleerups och några skolor runt omkring i Sverige – från Umeå i norr till Ystad i söder, skolor med olika storlek och förutsättningar.

Gleerups målsättning är att läromedlen ska vara bästa möjliga stöd för lärarens undervisning och elevernas lärande. Pilotskolorna arbetar löpande med Gleerups digitala läromedel med uppdraget att reflektera kring användningen tillsammans med eleverna. Vi vill lära av varandra för att utvecklas framåt på bästa sätt.

Gleerups piloter testar och utvärderar Gleerups digitala läromedel
Varför pilotskolor?

Varför pilotskolor?

Pilotskolan bidrar med erfarenheter och reflektioner kring det konkreta, klassrumsnära perspektivet. Här går undervisning, ämnesutveckling och digitalt stöd hand i hand. Gleerups bidrar med ämnes- och utvecklarkompetens, insyn och delaktighet i olika diskussioner och dilemman som ingår i utvecklingen av ett kvalitetssäkrat läromedel. Vi vill lära av varandra för att utvecklas framåt på bästa sätt. Vi blir bättre tillsammans!

Är hela skolan med?

Vi ser att det ger bäst resultat och utveckling om hela skolan deltar i pilotsamarbetet. Det ger en enhetlig och tillgänglig digital lärmiljö som främjar samtal kring lärande och ämnesutveckling på skolan. Därför är rektor alltid delaktig och kan knyta samman piloten med det övergripande systematiska kvalitetsarbetet. Det är spännande att se tillbaka på förändring och utveckling tillsammans, men målet är självklart alltid att blicka framåt. Vad fungerar bra? Vad kan förändras? Vad är nästa steg?

Är hela skolan med?
Hur ser pilot-året ut?

Hur ser pilot-året ut?

Överenskommelsen som pilot varar alltid ett helt läsår och utvärderas alltid vid läsårets slut. Ett välfungerande utvecklingsarbete tar tid och därför har flera av pilotskolorna samarbetat med oss i flera år. Det här ingår:

  • Kostnadsfria licenser till Gleerups digitala läromedel för alla lärare och elever på skolan
  • Gemensam uppstartsutbildning vid terminsstart
  • Support och kompetensutvecklingsstöd hela läsåret
  • Möten och skolbesök för reflektion och lärande
  • Årlig gemensam pilot-dag för alla pilotskolor och läromedelsutvecklare på Gleerups

Vem kan bli pilot?

Vilken skola som helst kan egentligen bli pilotskola, förutsatt att det finns gemensam och långsiktig vilja att engagera sig i och dela med sig av arbetet med digitala läromedel tillsammans med Gleerups. Det kräver förstås att ni har tid till gemensamma samtal på skolan under året.

Pilotskolorna är en begränsad, lite exklusiv verksamhet som är helt och hållet knuten till Gleerups utvecklingsavdelning. Just nu söker vi inte aktivt nya skolor för samarbete.

Är du och din skola intresserad  av veta mer om Gleerups pilot, kontakta Gleerups support.
info@gleerups.se
040-20 98 10

 

Vem kan bli pilot?

Att vara pilotskola med digitala läromedel har gett skolan en möjlighet att bli mer digital, att vara mer tillgänglig och att jobba språkutvecklande. Detta är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete.

Lärare årskurs 7-9

 

Gleerups pilotskolor

Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som för närvarande är pilotskolor för Gleerups digitala läromedel.

Kontaktuppgifter pilotskolor

Piloternas egna erfarenheter

Läs och inspireras av hur andra lärare använder Gleerups digitala läromedel för att jobba smartare och mer effektivt. Många av Gleerups pilotskolor berättar här om egna erfarenheter från sin digitala resa.

Till reportagen