Licensvillkor digitala läromedel fysiska personer

1 Definitioner

1.1 Gleerups avser Gleerups Utbildning AB.
Kund/en avser den fysiska person som beställt och träffar avtal med Gleerups avseende Produkten.
Kundens Adress avser den adress som Kunden i sin beställning angivit att Produkten skall användas vid.
Produkten avser a) det digitala läromedlet eller Internettjänst och innehållet däri som detta avtal avser och eventuell dokumentation tillhandahållen av Gleerups b) uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar och tillägg till det digitala läromedlet eller Internettjänsten och innehållet däri och/eller dokumentation.
 

2 Tillhandahållande av produkten

2.1 Gleerups skall, med de begränsningar som framgår av punkt 5.2 nedan, tillhandahålla Produkten så att Kund som har giltig licens får tillgång till denna via Internet. Gleerups skall, med de begränsningar som framgår av punkt 5.2 nedan, tillhandahålla Produkten så att Kund som har giltig licens får tillgång till denna via Internet. Gleerups tilldelar Kunden licensuppgifter för aktivering av licens. Löptiden startar då licensID med tillhörande instruktioner mailats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna e-postadressen.

3 Licens och upplåtelsens omfattning m.m.

3.1 Gleerups upplåter till Kunden en tidsbegränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar licens att under avtalstiden använda Produkten i utbildningssyfte.

3.2 Kunden är ansvarig för att Produkten används endast den som har giltig licens samt följer detta avtal och de regler som för var tid utfärdats av Gleerups för användandet av Produkten.

3.3 Produkten får endast användas för Kundens interna verksamhet och privata bruk. Kunden äger rätt att via dator, datorplatta, mobiltelefon eller liknande anordning ta del av innehållet i Produkten.

3.4 Rätten till kopiering vid utbildning enligt Bonus Copyright Access avtal härom gäller inte för Produkten eller innehåll eller material i Produkten. 

3.5 Med undantag från vad som uttryckligen framgår av detta avtal eller de kopieringsregler som framgår av Bonus Copyright Access avtal, eller är tillåtet enligt tvingande och tillämplig lagstiftning, får Kund exempelvis inte
i. i någon form eller format kopiera Produkten eller innehåll i Produkten;
ii. skapa databas, i elektroniskt eller annat format, genom att ladda ner och spara eller skriva ut Produkten eller delar av eller hela innehållet i Produkten (ovanstående inbegriper dock inte den nedladdning av tidsbegränsade filer som kan göras via tjänsten för att skapa offline-version i vissa produkter);
iii. ändra eller reproducera innehåll i eller delar av eller hela Produkten;
iv. låna eller hyra ut, distribuera, vidareförsälja, eller på annat sätt tillhandahålla eller tillgängliggöra Produkten eller innehåll i Produkten till annan;
v. Kunden får inte försöka kringgå säkerhetssystemet eller försöka testa Produktens säkerhet;
vi. Kunden får inte använda Produkten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Produkten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Produkten;
vii. Kunden får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Produkten eller det system Produkten är baserad på. Kunden får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Produkten; eller
viii. Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Gleerups rätt att omedelbart stänga Produkten för Kunden och/eller göra Produkten otillgänglig för Kunden eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

3.6 Kunden ansvarar för att lösenord till Produkten inte lämnas till annan.

3.7 Det åligger Kunden att förhindra användning och åtkomst av Produkten och innehåll i Produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt detta avtal eller enligt tvingande och tillämplig lagstiftning. Kunden skall omgående meddela Gleerups om Kunden får vetskap eller misstanke om olovlig användning av eller åtkomst till Produkten eller innehåll i Produkten, eller att lösenord lämnats till annan.

3.8 Gleerups äger rätt att vid olovlig användning av eller åtkomst till Produkten eller innehåll i Produkten, eller när skälig misstanke härom föreligger, med omedelbar verkan tillsvidare förhindra Kunds tillgång till Produkten.
 

4 Immateriella och andra rättigheter

4.1 Alla rättigheter, innefattande all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter samt samtliga andra rättigheter, till Produkten, och till allt innehåll i Produkten såsom exempelvis till text, illustrationer, fotografier, filmklipp, ljudklipp och 3D-animationer, tillkommer Gleerups och respektive författare samt Gleerups licensgivare. Kunden erhåller genom detta avtal endast en licens att under avtalstiden använda Produkten och innehållet i Produkten i enlighet med vad som närmare anges i avtalet. 

4.2 Äganderätten till all data om användningen av Produkten, inklusive sådan data om användningen som skapas genom Kundens nyttjande av Produkten ska tillfalla Gleerups. För undvikande av missförstånd är sådan data om användningen av Produkten anonymiserad varför det inte är att betrakta som personuppgifter.
 

5 Produkten och ansvarsbegränsning

5.1 Gleerups kan under avtalstiden komma, och förbehåller sig rätten, att modifiera, uppgradera och uppdatera Produkten samt att göra tillägg till Produkten.

5.2 Gleerups äger rätt att under avtalstiden avbryta Kundens tillgång till Produkten för uppgradering, uppdatering, underhåll och liknande åtgärder. Gleerups skall om möjligt underrätta Kunden före sådant avbrott sker samt skall vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa avbrottets omfattning. Kunden äger inte rätt till ersättning för sådant avbrott i tillgängligheten till Produkten.

5.3 Produkten fungerar inte tillfredsställande och kan inte till fullo nyttjas på alla plattformar och anordningar. Tekniska krav avseende plattformar och anordningar kan komma att förändras i samband med modifieringar, uppgraderingar och uppdateringar av samt tillägg till Produkten. Gleerups lämnar närmare information om aktuella tekniska krav på Gleerups hemsida. Kundens tillgång till Internet omfattas inte av Gleerups åtagande.

5.4 Gleerups ansvarar inte för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta, med anledning av användande av Produkten, innehåll i Produkten, bristande tillgänglighet till eller funktion av Produkten, eller förlust av Kunden sparat eller uppladdat material.
 

6 Personuppgifter och ansvar för material

6.1 Gleerups åtar sig att, såvitt avser behandling av personuppgifter rörande Kund i fall där Gleerups kan anses vara personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”), att följa bestämmelserna i GDPR eller annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. 

6.2 Gleerups behandlar personuppgifter i enlighet med sin vid var tid gällande integritetspolicy. Den nu aktuella integritetspolicyn finns tillgänglig på gleerupsportal.se.

6.3 Kunden har möjlighet att själva genom och i anslutning till Produkten spara material, såsom exempelvis kommenterande texter, datafiler, fotografier och bilder m.m., och att genom och i anslutning till Produkten göra sådant material tillgängligt för andra personer. Kunden ansvarar för att innehållet i sådant material inte utgör och att sådant förfarande inte innebär brott mot, eller görs i strid mot, lag eller andra regler, såsom exempelvis upphovsrättslagens, GDPRs eller brottsbalkens bestämmelser. Kunden åtar sig att hålla regelbunden tillsyn över nämnt material. Skulle material därvid befinnas kunna vara av nämnd art skall detta omgående raderas eller tas bort samt Gleerups underrättas härom. Även Gleerups äger rätt att, om detta skulle komma till Gleerups kännedom, radera eller ta bort sådant material. Kunden skall vid brott mot nämnda åtaganden hålla Gleerups respektive företrädare för Gleerups skadeslösa för den eventuella skada dessa kan lida till följd härav.
 

7 Avtalstid och avtalets upphörande

7.1 Abonnemangsavtal till Produkten vilket tecknats för bestämd tid upphör utan särskild uppsägning att gälla vid avtalstidens slut.

7.2 Vardera part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte inom två veckor från skriftligt påpekande härom vidtar rättelse. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om andra parten försätts i konkurs eller på annat sätt befinns vara på obestånd samt om andra parten försätts i likvidation.

7.3 Gleerups äger rätt att om särskilda skäl föreligger med sextio (60) dagars varsel säga upp avtalet till upphörande. Kunden äger därvid rätt till återbetalning av avgifter för inte utnyttjad licenstid.

7.4 Efter avtalets upphörande äger Kunden inte rätt att använda Produkten eller innehåll i Produkten. Kunden skall därvid tillse att alla eventuella kopior av Produkten eller innehåll i Produkten, i elektroniskt, pappers- eller annan format, omgående raderas eller förstörs. Gleerups äger rätt att tidigast tolv (12) månader efter avtalets upphörande radera information och material vilket sparats eller laddats upp av Kunden.
 

8 Diverse

8.1 Gleerups webbplats, gleerupsportal.se och exploro.se innehåller så kallade cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när denna besöker webbplatsen. Syftet är att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Två typer av cookies används på webbplatsen: sessionscookies som är aktiva under en enstaka inloggning, samt cookies som sparas på användarens dator för att möjliggöra vissa funktioner. Genom att använda tjänsten på webbplatsen gleerupsportal.se så accepterar användaren cookies. För mer information om hur Gleerups använder cookies, se Gleerups policy för cookies på www.gleerupsportal.se.

8.2 Kunden äger inte utan Gleerups skriftliga medgivande rätt att överlåta, upplåta eller på annat sätt avhända sig sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Gleerups äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern.

8.3 Gleerups förbehåller sig rätten att kontrollera Kundens användning av Produkten för att försäkra sig om att avtalet följs av Kunden. Parterna skall samarbeta för sådan granskning och Gleerups ska härför erbjudas tillgång till Kundens lokaler, utrustning och material, i sådan omfattning och vid sådana tillfällen som kan anses skäligt mot bakgrund av den här överenskomna kontrollrätten.

8.4 Gleerups äger rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden med verkan tidigast trettio (30) dagar från Kunden erhållit sådant meddelande ändra eller justera villkoren i detta avtal. Vid förlängning av Kundens abonnemang skall Gleerups vid vart tillfälle tillämpade allmänna villkor abonnemangsavtal gälla.

8.5 Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Eventuella tvister avseende avtalet vilka inte kan lösas genom förhandling mellan parterna skall avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.