Att leda mot skolans mål, 2 uppl
Prova

Att leda mot skolans mål, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Forskning visar att förskolechefer och rektorer är viktiga för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag. Det är enkelt sagt, men svårare att genomföra så att det når barngrupper och klassrum.

Att leda mot skolans mål belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde – utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, målstyrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans kontext och övergripande skeenden. Del två belyser ledarskapsfrågor. I bokens avslutande del ger författarna olika ledarperspektiv på skolans praktik.

I denna andra upplaga har det tillkommit fyra helt nya kapitel fördelade mellan antologins temaområden. De flesta av bokens övriga kapitel är omarbetade och uppdaterade med aktuell forskning.

Olof Johansson är professor i statsvetenskap, Umeå universitet, och leder Centrum för skolledarutveckling. Lars Svedberg är docent och legitimerad psykolog och arbetar vid Karlstads universitet. Bokens övriga författare är rektorsutbildare från olika utbildningsorter.


Anderz Andersson är jurist vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.

Anders Arnqvist är professor vid Karlstads universitet och utbildningschef för rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Ulrika Auno är ämneslärare och koordinator för det regionala utvecklingsnätverket, RUN.

Göran Bergström är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Conny Björkman är lektor i pedagogik vid Avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Lena Boström är ämneslärare och professor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Åsa Bång är doktor i biologi och koordinator för det regionala utvecklingsnätverket, RUN.

Marianne Döös är organisationspedagog och professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Mats Ekholm är professor emeritus i pedagogik vid Karlstads universitet.

Anna Forssell är universitetslektor i pedagogik. Hon är studierektor för bland annat rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Torbjörn Hortlund arbetar som utbildningsledare vid rektorsutbildningen, Uppsala universitet.

Jonas Höög är professor i sociologi vid Umeå universitet och arbetar som forskare och rektorsutbildare vid Centrum för skolledarutveckling.

Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor i pedagogik vid Mälardalens högskola med inriktning mot styrning och ledning.

Ulf Leo är docent i rättssociologi vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Mette Liljenberg är doktor i samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet.

Mats Lundgren är docent i sociologi, seniorprofessor i pedagogik och verksamhetsledare vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna.

Jenny Madestam är fil.dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Matilde Millares är fil.dr i statsvetenskap. Hon är verksam som analytiker på Avdelningen Analys och prognos vid Försäkringskassan i Stockholm.

Ulf Nytell är fil.dr och utbildningschef för rektorsprogrammet vid Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola, Örebro universitet.

Anette Oxenswärdh är fil.dr och arbetar vid Stockholms universitet på Institutionen för pedagogik och didaktik.

Pia Skott är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Göran Sundström är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Åsa Söderström är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet.

Monika Törnsén är fil.dr i pedagogik och universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Lena Wilhelmson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet.

Helene Ärlestig är docent i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

  • Artikelnr: 40694478
  • Sidor: 384
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    Denna andra upplaga av boken […]. Några avsnitt är utbytta, fyra nya har tillkommit och de flesta av bokens kapitel är uppdaterade och omskrivna. De nya kapitlen handlar t.ex. om förstelärarreformen, om hur skriftliga organisationsberättelser kan utgöra underlag för förbättringsarbete och om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den senare artikeln är ett särskilt intressant tillägg i antologin. Bearbetningarna av tidigare texter har sin utgångspunkt i aktuell forskning och nytillkomna projekt. Senare års rapporter från Skolverket och Skolinspektionen finns omnämnda och diskuteras. Grundidén med boken har från början varit att samla kunskap från olika anordnare av rektorsprogrammet och koppla denna till utbildningens tre kunskapsområden. Det är givet att rektorsprogrammet allteftersom förändras, varför en uppdatering av en bok som denna är påkallad. Som kurslitteratur för rektorer är boken självklar - här finns mycket användbart material samlat för fördjupning och diskussion. Författarnas akademiska och relevanta erfarenhetsbakgrund borgar för artiklar av hög kvalitet.

    Lektör Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 23, 2016