Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl
Prova

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet/"ras" skapas föreställningar, åsikter och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både individer och samhället i stort.

Med hjälp av konkreta exempel visar författaren här hur också det sociala arbetet påverkas av sådana maktstrukturer, oavsett vilka intentioner socialarbetare har. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.

Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området. Dessutom har författaren utvecklat och fördjupat diskussionen om reflektion och professionellt ansvar.

Tina Mattsson är fil. dr i socialt arbete, socionom och genusvetare, verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

  • Artikelnr: 40690715
  • Sidor: 232
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2015
  • Recensioner

    "Tina Mattson, fil. dr i socialt arbete, socionom och genusvetare, ger här, utifrån den utanförstående forskarens position, en introduktion av det intersektionella perspektivet /.../ För den i ämnet obevandrade, men intresserade, finns det en mångfald forskningsmässiga inslag att nyttiggöra. Denna andra upplaga har uppdaterats utifrån den senaste forskningen på området."

    Bosse Forsén, BTJ-häfte nr 23, 2015