Datorer i skolan hjälper elever med särskilda behov

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper till att ta fram och anpassa material för elever med särskilda behov genom att beskriva de behov som finns och genom att ge konsultativt stöd kring bland annat läromedlets utformning.  
 


Eva Klockhoff och Staffan Holmberg är två av dem som arbetar på SPSM med detta område. Staffan Holmberg berättar att de digitala lärverktygen har öppnat nya möjligheter:
̶   När datorerna började komma i skolorna i början av 90-talet ökade tillgängligheten för många elever. Att kunna anpassa textstorleken och få texten uppläst, så kallad talsyntes, är bara det en stor fördel.
 
Allteftersom de digitala lärverktygen utvecklas kommer flera funktioner som ökar möjligheten till lärande.
 ̶  En kombination av text, bild och ljud är funktioner som gagnar alla elever, inte bara de med särskilda behov. Att kunna individanpassa och variera inlärningen är av nytta för alla, menar Staffan.
 
Talsyntes en av de viktigaste funktionerna
Vilka funktioner är de viktigaste?
 ̶  Förutom möjligheten att ändra textstorlek och få texten uppläst, som vi nämnde tidigare, är textföljning något som är till stor hjälp, säger Eva Klockhoff. En markör som följer texten när det läses upp är ett enkelt men mycket bra stöd. För elever med olika typer av synskador är det en fördel att kunna växla bakgrundsfärg. Det är ofta ganska enkla saker som till exempel att lägga till textning på en film, så att hörselskadade kan tillgodogöra sig den. Man kan också lägga till en ruta med teckenspråk och att ljudsignalet i materialen på något sätt kommer upp visuellt.
 
 ̶  En sak som inte får glömmas bort nu när utvecklingen går mer mot läs- och surfplattor, är att elever med grava funktionshinder måste ha lärverktyg som går att styra helt med tangentbord (i enlighet med wcag-standard*), betonar Staffan. Det är helt avgörande för att olika typer av alternativa verktyg ska kunna kopplas till datorn och på så sätt möjliggöra tex. bläddring.
 
Fortfarande saknas material för de elever som behöver kognitivt tillrättalagda läromedel, till exempel för elever med utvecklingsstörningar, men Eva och Staffan ser hoppfullt på utvecklingen:
 ̶   Kanske bidrar digitaliseringen till att det blir lättare att göra läromedel för en ”smalare” målgrupp.
 
Ett likvärdigt klassrum
Staffan berättar också att många elever som inte egentligen har svårigheter att läsa, tycker om att lyssna på texten och på så sätt variera inlärningen:
 ̶  Det skapar ett mer likvärdigt klassrum och ökar delaktigheten. Det finns ju många olika lärstilar i ett klassrum.
 
 
Fakta om SPSM

Specialpedagagogiska skolmyndighetens (SPSM) uppdrag är att arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. SPSM deltar i utställningar runt om i landet och har rådgivare som gärna hjälper till med tips och råd.