De sprider kunskap om digitala läromedel

Visste du att det runt om i landet finns en mängd Skoldatatek som hjälper pedagoger att hitta rätt digitala lärverktyg till varje elev?
 


Skoldatateken arbetar för att sprida kunskap om digitala lärverktyg, alternativa verktyg och att verka för att ge alla elever ökad möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå längre i sitt lärande och sin utveckling.

 

En djungel av verktyg
Camilla Liljedahl är specialpedagog och arbetar på Skoldatateket i Stockholm. Där arbetar de framförallt med att informera lärare om vilka hjälpmedel som finns och att utbilda dem i hur de används.

 ̶  Vi håller workshops för lärare och visningar av material. Det finns mängder av verktyg, program och appar, men det kan vara en djungel för lärarna att hitta rätt, berättar Camilla. Här får de information om vad som finns, de får prova själva och de kan även låna t.ex. I-pads eller Daisyspelare en kortare tid, innan de bestämmer sig för att köpa in till skolan.

 

Olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos eleverna är ofta orsaken till att många lärare söker sig till Skoldatateket för att få hjälp med material, men även elever med andra funktionsnedsättningar är hjälpta av alternativa lärverktyg.

 ̶  Egentligen är vår viktigaste uppgift att arbeta för att skolan ska erbjuda en så jämlik miljö redan från början. Skolan måste anpassas efter elevernas behov.

 

Läraren ska ha större mandat

Camilla, som själv har en bakgrund som grundskollärare, säger att hon är förvånad över att skolorna inte har kommit längre på detta område.

 ̶  Lärarna ska ha mandat att sätta in de verktyg som behövs direkt när de ser behovet. Det ska inte behövas en diagnos för att få tillgång till digitala lärverktyg och andra hjälpmedel. Dels är det stigmatiserande för eleven, dels kan det nästan vara för sent när utredningen är klar.

 

För att underlätta för både lärare och elever måste det digitala lärvertygen tillgängliggöras på ett enkelt och smidigt sätt. Många upplever det som komplicerat med krångliga nerladdningar, så är det något som Camilla och hennes kollegor önskar sig så är det enkla ingångar till material.

 

Kan lyssna på boken i mobiltelefonen
Många nya digitala lärverktyg är kanske inte gjorda för elever med särskilda behov i första hand, men har många funktioner som alla elever kan nyttja - till exempel sökfunktion, anteckningsfunktion och talsyntes:

 ̶  Just detta att alla har tillgång till samma sak är ju jättebra! Tänk bara så härligt det är för en elev med läs- och skrivsvårigheter att kunna lyssna på boken i sin mobiltelefon istället för i en Daisyspelare, säger Camilla. Materialet blir tillgängligt och eleven behöver inte känna att han eller hon utmärker sig i klassrummet.
 

 ̶  Det är också bra att man kan lägga in en egen kommentar både till sig själv och till en grupp, fortsätter Camilla. Kanske kan eleven lägga in en fråga till läraren om hjälp med förklaring. Här kan läraren vägleda eleverna till viktiga områden och kanske knyta an till genomgångar eller läxuppgifter.


Läs mer: http://www.skoldatatek.se/