Digitala läromedel gav oss möjlighet att utveckla undervisningen

Denna vecka bloggar gymnasieskolan Katedralskolan i Växjö på vår pilotblogg. Mattelärarna Anna Bengtsson och Åsa Kämpe berättar om införandet av digitala läromedel i matematikundervisningen. 

Under några års tid har vi haft tankar på hur vi skulle kunna förändra vår undervisning mot ett arbetssätt som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga och får dem att röra sig mot ett mera growth mindset. Traditionell undervisning i matematik är starkt bunden till läroboken. Och ett annat arbetssätt. 

Ville utveckla undervisningskulturen
När vi fick chansen att  införa ett digitalt läromedel såg vi ett gyllene tillfälle att utveckla undervisningskulturen. Det digitala läromedlet Exponent har flera fördelar jämfört med en traditionell lärobok i matematik (talsyntes, filmer, laborationer, självrättande test, möjlighet att komplettera med eget material både som elev och lärare). Framförallt tycker vi att innehållet svarar väldigt bra mot styrdokumenten. Utifrån ovan resonemang introducerade vi det digitala läromedlet för eleverna och vi vill i detta forum ta tillfället att berätta om själva införandet. 

Vad hände då?
Två elever hade erfarenheter av datorer, andra av den traditionella läroboken.

 

Någon annan frågade varför de andra klasserna har en tryckt lärobok. Kan jag få en sådan bok istället?

Lyssna, tid och tålamod
Vi hanterade situationer som uppstod genom att lyssna, undvika att gå i försvar eller att säga att vi ser problem med den tryckta boken. Det kom självklart tillfällen, så som vid alla förändringar, där det hade varit lättare att falla tillbaka till gamla rutiner.  Det krävs tid och tålamod.

Nya flyktstrategier
De enstaka protesterna tystnar snabbt, eleverna accepterar det digitala läromedlet och vi insåg också att de anpassar sig på andra sätt, flyktstrategierna ser bara annorlunda ut:

De som glömde anteckningsblocket, eller miniräknaren förut, är samma elev som glömmer sladden nu.

De som oftare skyller sina dåliga prestationer på yttre faktorer, än frågar sig själv vad han kunde gjort mer, vilka frågor hon borde ställt..... Bingo! 


Positiva erfarenheter 
Vi kan givetvis inte avfärda alla tveksamheter, på samma sätt som att de som inte tror på digitala läromedel kan vara tvärsäkra.

På det stora hela har vi positiva erfarenheter. Vi äger kursen och upplever oss inte så styrda av läromedlet som tidigare och vi har utvecklat vår undervisningskultur. Vi har lärt oss att det är en stor fördel att inte vara ensam och att det är önskvärt med stöd från skolledare i allt från införande till pedagogiska förtjänster.

Efter ett år med digitalt läromedel efterfrågas inte längre lösblad eller tryckta böcker.

Anna Bengtsson och Åsa Kämpe
Katedralskolan Växjö