Gästblogg av Stefan Pålsson: Både visioner och kunskap krävs när skolan digitaliseras

Idag skriver Stefan Pålsson på vår gästblogg om skolans digitalisering och strategier som krävs för att koppla samman datorer, elever, undervisning och lärande på bra sätt.


Stefan Pålsson är frilansskribent, baserad i Malmö. Han analyserar och beskriver samhällsutveckling, lärande och digitala medier. Stefan är redaktör för omvärldsbloggen, som drivs av Skolverket och diskuterar it i skolan i Sverige och internationellt. Stefan medverkar som skribent i boken Interaktiva medier och lärandemiljöer utgiven på Gleerups. 

 

Den digitala utvecklingen är den största och viktigaste globala utmaningen för skolan, konstaterade OECDs analytiker för knappt tre år sedan i rapporten Trends Shaping Education. Skälet är att utvecklingen sker i en närmast exponentiell takt. Samtidigt påverkar den andra utmaningar för skolan - bland annat de växande sociala klyftorna och arbetslivets förändringar - så att de blir mer instabila och svårare att förutsäga. 


Digitaliseringen av skolan står därför högt på dagordningen i världens länder och i olika mellanstatliga organisationer. Vilka kunskaper och förmågor blir viktiga när samhället utvecklas i en global och digital riktning? Vilka krav ställer det på styrdokumenten och på skolans undervisning?

Hos OECD finns en medvetenhet om att den här typen av förändringar är ett komplext och kostsamt åtagande, där risken att misslyckas ständigt hänger i luften. Det måste dock ändå göras, menar man, eftersom det globala samhället förändras i grunden. Att avstå från att digitalisera skolan är varken billigare eller mer hållbart på längre sikt. 

Saknar samlad strategi 
Den som tittar närmare på Europa, upptäcker snabbt att tillgången på hårdvara och infrastruktur är bättre än någonsin och att intresset för pedagogiskt nytänkande växer. Förändringarbetet går ändå fortfarande trögt, eftersom länderna ofta saknar en samlad strategi och ett samordnat stöd som sätter ordentlig fart på utvecklingen. 

Det krävs både visioner och kunskap för att koppla samman datorer, elever, undervisning och lärande på bra sätt. I länder som Danmark, Finland, Norge och Nederländerna genomförs organiserade åtgärder för att ta tag i detta.

Samarbetsprojekt inom EU 
I mars inledde Europeiska skoldatanätet det treåriga samarbetsprojektet MENTEP, som kanske kan underlätta skolans digitalisering i EUs medlemsländer. Det handlar om att ta fram en prototyp av ett webbaserat stödsystem som hjälper lärare att förstå och dra nytta av den digitala utvecklingen i sin undervisning. Samtidigt får beslutsfattare en bättre och mer överskådlig bild av det pågående arbetet, så att de ser vilka insatser som behövs. 

Nationella insatser
Vad är på gång i Sverige? Sommaren 2013 beslöt regeringen och SKL att genomföra insatser som underlättar digitaliseringen av viktiga samhällsområden. Ett resultat för skolans del var bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer. Ett annat var utvecklingen av ett nationellt ramverk och LIKA, ett webbaserat självskattningsverktyg som hjälper kommunerna att ta ett samlat grepp kring det lokala arbetet.

SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell it-strategi för skolan. Deras förslag, som kom i mars, rymmer åtgärder inom samma områden som LIKA fokuserar: ledning, infrastruktur, kompetens och användning. 

I budgetpropositionen för 2016 gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram två nationella it-strategier: en för förskolan och grundskolan och en för gymnasiet och vuxenutbildningen. Det blir intressant att följa det arbetet och vad det leder till.

Stefan Pålson

Stefan Pålsson skriver om samhällsutveckling, utbildning och lärande, bland annat på Väsby lärlabbsom drivs av Upplands Väsby kommun, och på Omvärldsbloggen,  som drivs av Skolverket.


Läs mer om:

OECD om globala trender som påverkar skolan

OECD och förnyelsen av skolan i en digital värld

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Digitaliseringen av skolan fortsätter i Danmark

Boken Interaktiva medier och lärandemiljöer