Hur kan digitaliseringen av skolan påskyndas?

It- och energiminister Anna-Karin Hatt och regeringen meddelade i förra veckan att ett avtal träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen kring påskyndande av digitalisering i, bland annat, skolan. 

 

Överenskommelsen är till för att främja digitalisering av offentlig sektor genom utökad samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter. Regeringen satsar 2,8 miljoner kronor under 2013 för att höja tempot i digitaliseringen av Sverige. Satsningen fokuserar på fyra områden:

 

  • Främja digitaliseringen inom fler områdena i den digitala agendan
  • Utarbeta ett ramverk för utvärdering och utveckling av skolors digitalisering
  • Etablera ett samverkansforum för skola och IT
  • Ta fram förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för digital samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter

 

I en debattartikel i Dagens samhälle konstaterar Peter Becker, ordförande i stiftelsen Datorn i Utbildningen, att detta är ett steg i rätt riktning, men digitaliseringen av skolan måste gå snabbare. Ett forum för samordning är exempelvis inte ett tillräckligt stort framsteg. Skolan behöver konkreta insatser för integration av moderna verktyg och arbetssätt i skola, i lärarutbildning och i rektorsutbildningen.

 

Ett ramverk för utvärdering är också bra, menar Peter Becker, men det behövs fortsatt stöd i många former till kommuner att förverkliga digitaliseringen av skolan i enlighet med styrdokumenten. 

 

Bakom debattartikeln ställer sig också: Alexandra Blomberg (affärsutvecklingschef Netsmart AB), Anne-Marie Fransson (Förbundsdirektör IT & Telekomföretagen inom Almega), Bo Jansson (ordförande Lärarnas Riksförbund), Eva-Lis Sirén (förbundsordförande Lärarförbundet), Åsa Steholt Vernerson (ordförande Svenska Läromedel, kampanjen Mer tid för lärande) och Tommy Öqvist (direktör Tieto Healthcare & Welfare Sweden).

 

Förhoppningsvis bidrar överenskommelsen till att regeringen och utbildningsdepartementet fullföljer initiativet och ger Skolverket uppdrag kring stöd till skolans införande av moderna digitala verktyg och arbetssätt. 

 

Under Almedalsveckan kommer digitaliseringen av skolan högt på agendan och det anordnas flera seminarie som belyser frågan och som ger konkreta exempel på åtgärder och smarta verktyg.