Internationell migration nya utmaningar för socialt arbete

Internationell migration och frågor om identitet, rasism, och relationer mellan grupper på etnisk eller nationell grund, är dagsaktuella och viktiga frågor i dagens samhälle. Nu släpps boken Socialt arbete och migration, som visar hur det sociala arbetet ställs inför nya utmaningar när människor i större utsträckning rör sig över statsgränser.


Vi ställde några frågor till bokens redaktörer Norma Montesino, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet och Erica Righard, forskare på MIM och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola.
 


 

Varför är boken Socialt arbete och migration viktig?
– Internationell migration berör alla delar av det sociala arbetet. Den berör hur sociala problem kommer till uttryck, både på strukturell och individuell nivå. Den berör människor i deras vardag, hur människor organiserar boende, familj och arbete, och den ställer därför krav på sociala interventioner som svarar upp mot detta.
 
– För att socialt arbete ska vara à jour med dagens samhälle måste vi inom ämnet förhålla oss aktiva och bidra till diskussionen i dessa frågor. Vår bok tar främst avstamp i praktiken och utbildningen, med den angår även forskningen.

 
Vilka stora utmaningar ser ni inom socialt arbete och migration? 

– Internationell migration är ett ideologiskt laddat område, detta är tydligt i både mediala, politiska och akademiska debatter. Vi vill med vår bok bidra till en teoretiskt grundad diskussion i ideologiskt laddade frågor inom socialt arbete. Det är viktigt att socialt arbete tar sig an migrationsfrågor och lämnar avtryck i debatten utifrån ämnets kärnvärderingar om social rättvisa och om att minska social utsatthet hos enskilda och grupper.
 
– Diskussionen om socialt arbete utifrån migration och dagens globaliseringsprocesser är ett växande område. Medan detta tydligt återspeglas i den internationella litteraturen, så är tillgänglig litteratur på svenska – och utifrån svenska förhållanden – ännu begränsad. Denna bok utgör ett viktigt bidrag till de svenska socionomutbildningarna.  


Vad är bokens främsta syfte? 
– I arbetet med denna bok har vi haft som målsättning att synliggöra existerande problem och att visa på de förändringsmöjligheter som finns inom socialt arbete och hos de professionella själva. Detta betyder att boken både lyfter fram problematiska situationer och hur lärandeprocesser av olika slag kan leda till förändring inom verksamheter och utbildningen.

– Boken riktar sig framförallt till studenter på socionomprogrammet och yrkesverksamma socionomer, men även till forskare och en intresserad allmänhet.

 


 

Lär mer om boken boken Socialt arbete och migration