Vill uppmärksamma barns röster om våld

Barn som upplever våld i sin familj är en utsatt grupp. Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld och vart tjugonde barn upplever våld ofta. Under senare år har hjälpinsatser för denna grupp vuxit fram, men mer kunskap behövs fortfarande bland professionella som arbetar med barn.Nu kommer en andra upplaga av boken Barns röster om våld - att lyssna, tolka och förstå, som visar hur ny forskning kan utveckla arbetet med barn som upplever våld hemma. Denna nya upplaga innehåller fyra nyskrivna kapitel som berör angelägna frågor för alla som arbetar med barn i utsatthet och som speglar de nya behov som har uppstått sedan förra upplagan.

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Mälardalens högskola, Åsa Källström Cater, professor i socialt arbete, Örebro universitet och Elisabet Näsman, seniorprofessor i sociologi, Uppsala universitet är redaktörer för boken. Vi fick en pratstund med Maria Eriksson, om boken.

Varför skrev ni boken?
– Vi har skrivit boken för att vi tycker att den behövs! Boken utgår från att barn både är i behov av skydd och omsorg och är delaktiga aktörer. Ett sådant både-och-perspektiv behöver fortfarande utvecklas när det handlar om barn som upplever våld. 

​– De här barnen och deras röster har inte uppmärksammats särskilt mycket när det handlar om hur skola och förskola dras in i vårdnads- och umgängestvister mellan föräldrar, eller när ekonomisk utsatthet i familjen bedöms och hanteras av socialtjänst och domstolar. 

Varför är en ny upplaga är viktig just nu?
– Både forskningen och lagstiftningen har utvecklats sedan förra upplagan, och det har kommit flera nya studier som vi gärna ville ha med i en ny upplaga. 

Vem riktar sig boken till?
– Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med utsatta barn och deras familjer, och till alla som försöker förstå hur samtal med och hjälp till barn som upplever våld kan se ut. Både de som går olika yrkesutbildningar eller arbetar praktiskt med barn och familjer, och de som forskar på området kan ha nytta av boken. 

Vad vill boken bidra till? 
– Vi som skrivit boken hoppas att boken kan ge mycket inspiration både till kunskap om barn och praktiskt arbete.

– Bokens kapitel lyfter fram olika aspekter och använder flera former av analys och material: intervjuer med barn, intervjuer med professionella, utredningstexter och domar i olika slags ärenden, och i kombination med standardiserade mätinstrument vid utvärdering av hjälpinsatser. Tillsammans ger de en provkarta på frågor, metoder, analyser och resultat från forskning om och med barns röster om våld.

Vad ser ni för utmaningar kring barn och våld? 
– Då barn upplever våld i sin familj kan professionella från väldigt många delar av vårt välfärdssystem bli involverade i barnens och föräldrarnas liv. Dessa kan ha väldigt olika idéer om vad våld är för slags problem och hur det ska hanteras. Då är det en utmaning att få alla att arbeta med en gemensam inriktning. På så sätt drar inte socialtjänstens utredare i en barnavårdsutredning, utredarna i en utredning om vårdnad, boende och umgänge, polis och åklagare, förskolans eller skolans personal, och barn- och ungdomspsykiatrins personal åt olika håll vilket motverkar möjligheter till skydd och stöd för barnen.

– Överhuvudtaget verkar det många gånger vara en utmaning att alls prata med barn om det våld de upplevt, lyssna på det barnen säger och reflektera över hur barnens röster om våld tolkas och förstås. Vi hoppas att boken kan vara till hjälp för att göra det.


​Läs mer om Barns röster om våld - att lyssna, tolka och förstå.