Didaktik - ett professionsbegrepp

Didaktik - ett professionsbegrepp

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

En lärare ska kunna undervisa, men hur lär man sig det? Några menar att praktiska erfarenheter har störst betydelse, medan andra lägger tonvikt på akademiska kunskaper.  Även om vägen till att lära sig att bli lärare är omtvistad är målet tydligt: med hjälp av sin utbildning ska en lärare kunna undervisa på ett funktionellt sätt. En lärares professionella kunskap kan sammanfattas med begreppet didaktik. Didaktiken binder samman analysen av innehållet, planeringen av undervisningen, det konkreta genomförandet och den uppföljande reflektionen.

I den här boken presenteras didaktik, läran om undervisning, utifrån tre kulturellt och språkligt skilda traditioner. Syftet med boken är att ge blivande och yrkesverksamma lärare en grundläggande tankeram och begrepp som kan bidra till egna val och ställningstaganden i undervisningen.

Författaren introducerar den didaktiska analysen för undervisningen, liksom didaktikens relation till läroplanen samt lärandets didaktiska aspekter. I boken betonas undervisningssituationers allmängiltiga och överskridande karaktär.  I två kapitel ges exempel från matematik- och svenskämnenas didaktiska forskning. Här diskuterar författaren både vad som skiljer ämnesdidaktiken åt, utifrån ämnenas respektive traditioner, och vad som förenar dem i användandet av liknande teoribildningar.

Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitet, med inriktning mot forskning och utvärdering av skolans undervisning ur ett didaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv.

  • Artikelnr : 51101576
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2019
Lektör Linus Björk

Författaren […] vill förmedla hur begreppet didaktik används inom tre olika språkområden (amerikansk, fransk respektive tysk-nordisk tradition) och hur fokus inom den didaktiska forskningen har ändrats över tid. Läsaren […] ges insikten att så som ämnet är utformat i Sverige inte är den självklara bilden i andra länder, och det är en av behållningarna med boken. Texten är skriven för blivande och verksamma lärare, och den tycks bäst lämpad som kurslitteratur för den förra gruppen. För de senare kan boken Didaktik också tjäna som en påminnelse om reflektion kring yrkets teoribakgrund. Det är inte en idébank för lärare utan just en teoretisk redogörelse för hur vi kan se på lärandeprocesser och hur både läroplaner likväl som forskningsfokus ändrar sig över tid. Språket kräver läsvana, men målgruppen får utan problem behållning av innehållet.