Svensk forskning om läsning och läsundervisning

Michael Tengberg (red.), Christina Olin-Scheller (red.)
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Under de senaste åren har elevers läsning och skolans läsundervisning diskuterats flitigt, man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad kännetecknar egentligen elevers möten och arbete med texter i skolan? Hur tolkar och förstår unga läsare exempelvis en novell och hur ser de själva på sin läsning?

I Svensk forskning om läsning och läsundervisning bidrar 17 svenska läsforskare med analyser av både skolans läspraktiker och unga läsares läsning och tolkning. De diskuterar även de pågående trenderna och tänkandet om läsning inom ramen för utbildningssystemet.

I bokens olika kapitel diskuteras arbetet med texter och elevers läsning, från de allra yngsta barnen i förskolan till gymnasiet. De teoretiska och metodologiska perspektiven skiftar. I några kapitel synliggörs till exempel spänningsfältet mellan läsning som teknisk färdighet och läsning som socialt och kulturellt deltagande. Andra kapitel tar upp läsarens dialog med texten och i vad mån textperspektiv och läsares förförståelse harmonierar. I bakgrunden för flera av analyserna finns också de förändrade modaliteter och teknologier för kommunikation och berättande som vår tid präglas av. Här prövas såväl nya begreppsliga inramningar av skolan och läsandet som kritiska perspektiv på styrdokument och undervisningspraktiker.

Boken erbjuder en fördjupning av en rad aktuella frågeställningar om läsning och läsundervisning.

Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

  • Artikelnr: 40688446
  • Sidor: 208
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2015