Bedömning i SO

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Undervisning i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi ska ge eleverna förutsättningar att analysera och dra slutsatser i frågor med anknytning till de samhällsorienterande ämnena. Eleverna ska även ges förutsättningar att kritiskt granska källor, att använda begrepp för att förklara olika samband och att reflektera och resonera utifrån underbyggda argument. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling?

I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för SO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning – hur man kommunicerar förväntningar till eleverna, ger konstruktiv återkoppling och låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning – men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning.

Boken riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i SO-ämnena i grundskolans årskurs 1–6, men en stor del av innehållet är även relevant för årskurs 7–9 och andra ämnen. Författarna har bland annat forskat kring bedömningsfrågor och även utarbetat bedömningsmaterial för Skolverket.

Anders Jönsson är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik, med inriktning mot bedömning, vid Högskolan Kristianstad.

Christina Odenstad är fil. lic. i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap. Hennes forskningsområde är samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning. Hon arbetar med bedömningsfrågor och ämnesdidaktiska frågor på uppdrag av Karlstads universitet och Skolverket.

  • Artikelnr: 40685889
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

Del av recension från BTJ

Häftepos: 14117011

Lektör: Gunilla Essén

 

Vad är formativ bedömning? Hur kan bedömningen användas för att stödja och utveckla elevernas lärande? Vilka aspekter ska bedömas i relation till förmågorna i kursplanen och kunskapskraven? Det är centrala frågor som diskuteras i denna viktiga och mycket aktuella bok. Det handlar om att bedöma genom att tolka och beskriva i kvalitativa termer och inte i siffror. Exempel ges på olika formativa bedömningsmetoder som t.ex., sambedömning, återkoppling, självbedömning, men nationella prov, betyg och skriftliga omdömen diskuteras också. Boken är tydligt skriven med konkreta exempel och koppling till forskning och varje kapitel avslutas med en kort summering. Målgruppen är verksamma och blivande lärare inom grundskolans SO-ämnen, främst årskurs 1-6 men boken är också relevant för årskurs 7-9 och för andra ämnesområden. Anders Jönsson är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik, med inriktning mot bedömning, vid Högskolan i Kristianstad. Christina Odenstad  forskar inom samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning.