Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga

Petra Runström Nilsson
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

För att skolans förebyggande arbete ska fungera väl och erbjuda alla elever vägledning och stimulans samt tillgång till en trygg och utvecklande skolmiljö behöver hela skolan involveras.

Elevhälsans viktiga roll lyfts fram i skollagen, och på skolorna arbetar rektorer med sin personal för att möjliggöra en samlad elevhälsa. Elevhälsan ska arbeta både hälsofrämjande och förebyggande samt stödja alla elevers utveckling mot målen i kursplanerna. I elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, socionomer och specialpedagoger. Det är viktigt att skolan hittar former där alla dessa yrkesgrupper, med olika utbildningar och kompetenser, kan samarbeta. Vad dessa olika yrkesgrupper ska göra inom sina respektive områden finns det mycket litteratur om. Den här boken handlar om hur de i vardagen kan lägga grunden för ett fungerande samarbete.

Författaren visar på en rad framgångsfaktorer för att skolan så långt som möjligt ska lyckas i sitt uppdrag att stödja eleverna i deras utveckling och inlärning. Med hjälp av exempel visas här hur elevhälsoteamet kan arbeta främjande och förebyggande genom sin samlade yrkeskompetens. Boken avslutas med ett kapitel om hur skola och socialtjänst kan samverka för att nå längre i sin strävan att stödja de barn och unga som har det allra svårast.

Petra Runström Nilsson är universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Mälardalens högskola.

  • Artikelnr: 40694911
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2017
Recensioner

Del ur recension i BTJ-häftet nr 10, 2017
Lektör Therese Nordholm

Författaren har i denna bok valt att beskriva ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget att ge alla elever kunskap och färdighet för att utvecklas så långt som möjligt. Dessa faktorer bygger på forskning och granskning av skolor. Dessutom finns i boken många exempel och tankar beskrivna av intervjupersoner med varierande professioner. Författaren ger tips och goda exempel på hur elevhälsoträffar, klasskonferenser och samverkan med socialtjänsten kan gå till och organiseras. Detta är en bra och välskriven bok om elevhälsans uppdrag i praktiken.