Läroplansteori och didaktik, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är ”Vad räknas som kunskap?”. Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt. En fråga som ofta väcker känslor och som aldrig kommer att få ett slutgiltigt svar. Lika omdebatterad är didaktikens grundläggande fråga om hur kunskaper, värden och erfarenheter ska organiseras i konkreta undervisnings- och lärandesituationer.

I den här boken belyser författaren dessa två breda frågeställningar ur ett flertal olika aspekter. Som en röd tråd löper insikten att det vi håller för sant i frågor om utbildning och lärande förändras historiskt över tid och varierar geografiskt, beroende på historiska, sociala och kulturella traditioner.

I bokens andra upplaga har tillkommit ett kapitel om hur förskolans läroplan har växt fram som del av en transnationell utbildningspolicy. Med start i 1970-talets barnstugeutredning redogörs för vilka tankar och begrepp som har format måldokumenten från Pedagogiskt program för förskolan till förskolans två första läroplaner.

Boken avslutas med ett avsnitt som visar på hur varje läroplan mer eller mindre medvetet grundas på antaganden om ett visst medborgarideal. I en bilaga ges praktiska exempel på hur man som lärare själv kan genomföra en didaktisk läroplansanalys.

Ninni Wahlström är professor i pedagogik med inriktning mot forskning och utvärdering av läroplaner ur ett kunskapsfilosofiskt, utbildningspolitiskt och didaktiskt perspektiv. Hon är verksam vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet.

  • Artikelnr : 40694768
  • Sidor : 216
  • Upplaga : 2.7
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

[…] Den första upplagen kom 2015, och i den här andra upplagan har det tillkommit ett kapitel om hur förskolans läroplan vuxit fram som en del i vårt utbildningssystem. […] Boken är uppdelad i två delar: Läroplansteorin, som är tydligt kopplad till kunskapsfrågan och didaktiken som är kopplad till lärandesituationen. Läroplansteori och didaktik är två tunga ansatser inom ämnet pedagogik – en mer teoretisk och en som är mer praktisk. Det är inte så ofta som de kopplas samman på det sätt som görs i denna bok, och det är en av bokens stora förtjänster.

Lektör Martin Järnek, BTJ-häftet nr 5, 2017