Nyanländ i den svenska skolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Allt fler skolor runt om i Sverige tar emot nyanlända elever. Forskningen om deras utbildningsvillkor och hur skolan bäst möter dessa elever har dock varit sparsam, i synnerhet den forskning som tar utgångspunkt i ett elevperspektiv.

Den här boken handlar om hur nyanlända elever upplever mötet med det svenska skolsystemet. Vilka förutsättningar är viktiga för att skapa ett gott mottagande av nyanlända elever? Är det svenska språket det avgörande villkoret för att bli inkluderad eller finns det andra, mer subtila villkor? Vad säger nyanlända elever själva om sin första tid i den svenska skolan? Hur ska deras berättelser förstås i relation till skolans mål om att verka för en inkluderande lärmiljö?

I boken ges inledningsvis en överblick över forskningen kring migrerade elevers utbildningsvillkor. Därefter analyseras de nyanlända elevernas upplevelser av tre olika skolövergångar utifrån elevernas perspektiv. För det första analyseras den kritiska övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass; därefter övergången från ett bekant skolsystem till ett annat och vilka känslomässiga konsekvenser detta kan leda till. Slutligen analyseras övergången mellan grundskolan och gymnasiet i relation till vad den gör med elevernas skolkarriärer och uppfattningar om den tid och det tempo de lever i.

Varje kapitel avslutas med ett antal råd och reflektioner för de som möter nyanlända elever i sitt arbete. Boken beskriver inkluderande utbildning som en balans mellan att ge stöd för nyanlända elevers specifika behov och samtidigt skapa förutsättningar för social och pedagogisk inkludering i skolans mittfåra.

Jenny Nilsson Folke disputerade vid Stockholms universitet år 2017 med avhandlingen ”Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students”.
  • Artikelnr : 40696656
  • Sidor : 128
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

[…] I boken ger författaren de nyanlända ungdomarna en tydlig röst och beskriver deras upplevelse av stagnation och förlorad tid. Hon framhåller vikten av att låta eleverna fortsätta sitt kunskapsinhämtande från där de befinner sig och inte tvinga dem att hela tiden börja om samt fördelarna med en parallell inlärning på språk eleven redan behärskar. Boken är särskilt intressant då den ger en grupp som ofta har svårt att bli hörd utrymme att uttrycka sin upplevelse. Den bör också vara till stor nytta för de skolor på både grund- och gymnasienivå som tar emot och arrangerar undervisning för nyanlända.

BTJ-häftet nr 10, 2019
Lektör Karin Alvehus