Ekologi - en introduktion, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Naturen är en väv av beroenden. Växter och djur påverkas av varandra och av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om dessa samband mellan organismer och deras miljö. Kunskaper i ekologi ger oss förståelse för vilka konsekvenser olika miljöförändringar får och hur vi bör umgås med naturen för att den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Den här boken presenterar ekologins grundläggande begrepp, förhållanden och processer: Hur försörjer sig exempelvis djur och växter med näring och energi? Varför ser naturen olika ut på olika delar av jordklotet? Och hur samspelar växter och djur i ett ekosystem? Författaren vill både väcka förundran och nyfikenhet inför den värld vi lever i, men också vidga perspektiven och visa på konsekvenser av människans påverkan på ekosystemen genom exempelvis skogsbruk, jordbruk och utsläpp av olika ämnen.
 
I denna nya och rikt illustrerade upplaga har en rad uppdateringar gjorts och ett nytt kapitel har tillkommit om människans påverkan i ett globalt perspektiv. Det är en påverkan som har blivit allt mer uppenbar genom klimatförändringarna, överutnyttjandet av naturresurser och en drastiskt minskad biologisk mångfald – hot som behöver ses i ett större sammanhang och som inte kan lösas isolerade från varandra. 

Boken vänder sig till studenter på högskolenivå utan tidigare naturvetenskaplig utbildning, men även till andra som intresserar sig för natur och miljöfrågor och vill veta mer.

Håkan Pleijel är professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Innehållsförteckning:
1. Vad är ekologi? 
En väv av beroenden 
Ett missbrukat ord? 
Ekologisk grundsyn 
Biosfären – vår plats i universum 
Ekologi och människans försörjning 
Lokalt och globalt 
Ekosystemtjänster 
Referenser 

2. Ekologi, energi och näring 
Fotosyntes och respiration 
Näringskedja och näringsväv 
Näringsämnen 
Ekologins grundprinciper – energins flöde och näringens
kretslopp 
Referenser 

3. Kretslopp 
Kretslopp och miljöproblem 
Kolets kretslopp 
Syrets kretslopp 
Kvävets kretslopp 
Svavlets kretslopp 
Skördeuttag och försurning 
Havsförsurning 
Referenser 

4. Tillvarons gränser 
Predatorer och parasiter 
Konkurrens 
Till ömsesidig nytta 
Växtodling och klimat 
Tolerans och optimum 
Tolerans och konkurrens 
Ekologisk nisch 
Referenser 

5. Miljö, anpassning och evolution 
Arv och miljö 
Det naturliga urvalet 
Selektion och växtförädling 
Fler exempel på urval 
Urval och resistens 
Livsstrategi 
Samevolution 
Feromoner 
Mykorrhiza – svampar och växter i förening 
Referenser 

6. Folkräkning i vår herres hage 
Begränsning och reglering 
Debet och kredit 
Att inte bli för många 
Fjällbjörkmätarens härjningar 
Lämmelår 
Vandra för att överleva 
Att vara växt 
Referenser 

7. Naturens olika skepnader 
Ekosystemen präglas av klimat och markförhållanden 
Vattnets kretslopp formar landskapet 
En dynamisk värld 
Referenser 

8. Samspel på hög nivå 
Konkurrens mellan arter 
Nyckelarter och dominanter 
Kopplingar och beroenden i näringskedjan 
Introduktion av främmande och invasiva arter 
Öar till sjöss och på land
Geologisk historia 
Avslutningsvis 
Referenser 

9. Natur och kultur 
Exploatering och överexploatering 
Störningar och stabilitet i ekosystemen 
Stabilitet och diversitet 
Resiliens – förmåga till återhämtning 
Ekologisk och social resiliens 
Biologisk produktion och mångfald 
Mångfald och funktion i ekosystemen 
Redan de gamla grekerna 
Skydd och vård av naturen 
Urskog och naturskog 
Elden som ekologisk faktor 
Onaturligt eller mänskligt 
Kulturlandskapet 
En del av naturen 
Referenser 

10. Globala perspektiv 
Planetens gränser 
Antropocen 
Ekologi, ekonomi och globalisering 
FN:s hållbarhetsmål – ekologi och hållbarhet på global nivå 
Referenser 

11. Slutord – i moll och dur 
Referenser 
Ordlista 

  • Artikelnr: 51107141
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2022.
Lektör Ive Brissman

Ekologin är det vetenskapliga studiet av alla organismer och arter som lever i ömsesidigt beroende i ekosystem och Håkan Pleijel ger en både grundlig och pedagogisk introduktion. Ekologins viktigaste principer är att allt ingår i en väv av förhållanden och processer. Boken riktar sig till högskolestudenter utan tidigare naturvetenskaplig utbildning. Den är försedd med förklarande faktarutor, en lista över centrala begrepp som underlättar för läsaren och den är illustrerad med både bilder och faktaillustrationer. I denna nya upplaga av Ekologi har flera uppdateringar gjorts. Ett nytt kapitel som handlar om människans påverkan i ett globalt perspektiv har tillkommit. Upplägget gör boken både överskådlig vid genomläsning och att man gärna återvänder till den för att få svar på frågor som uppstår i mötet med naturen. I de sista kapitlen, som ägnas åt människans roll i mötet mellan natur och kultur, blir det tydligt att människan är del av sin miljö. […] När slutkapitlet landar i en miljövetenskaplig diskussion om planetära gränser och resiliens är det tydligt hur den ekologiska kunskapen bidrar till en fördjupad förståelse av miljövård och ekosystem. Författaren är professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.