Bara funktionshindrad?, 2 uppl

Mårten Söder (red.), Agneta Hugemark (red.)
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Människan kan kategoriseras på olika sätt, till exempel utifrån kön, etnicitet, klasstillhörighet, ålder och funktionsförmåga. Ofta dominerar dock en av dessa dimensioner och så är fallet för många människor med funktionsnedsättningar. De blir endast sedda som just människor med funktionsnedsättningar, utan kön, utan etnicitet, utan sexualitet, klasstillhörighet och så vidare. Därmed förloras den komplexitet som speglar alla människors livsvillkor.

Begreppet intersektionalitet har blivit allt vanligare, framför allt inom forskningsinriktningar som rör människor som uppfattas som marginaliserade och/eller underordnade. Det står för en ambition att förstå samhällets uppbyggnad och människors liv som resultat av flera samspelande dimensioner eller maktordningar. För funktionshinderforskningen innebär detta att situationen för människor med funktionsnedsättning kan förstås utifrån ett bredare perspektiv och analyser därmed också innefatta kön, etnicitet, klasstillhörighet, ålder och så vidare. På så vis riskerar inte forskningen att upprepa den endimensionella syn där bara en kategori råder.

Den här antologin för just in ett intersektionellt perspektiv i forskningen om funktionshinder. Den ger också exempel på hur intersektionell forskning kan bedrivas med olika metodologiska utgångspunkter som kritisk realism, konstruktivism och systemteori. I denna andra upplaga har texten reviderats utifrån den senaste forskningen på området.

Mårten Söder (red.) är professor emeritus i sociologi med inriktning mot handikapp vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Agneta Hugemark (red.) är docent i sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Karin Barron är sociolog och professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Susanne Berg har en Master i Disability Studies från Centre for Disability Studies, University of Leeds, Storbritannien. Hon arbetar på STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, som chef för avdelningen Politik och metod.

Jan-Kåre Breivik är socialantropolog och arbetar som professor i samhällsarbete vid Högskolan i Bergen.

Berth Danermark är professor i sociologi och verksam vid Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings, Jönköpings och Örebro universitet.

Julio Fuentes är sociolog och arbetar som verksamhetssekreterare och projektansvarig vid SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.

Lars Grönvik är fil.dr i sociologi och verksam som enhetschef vid Socialstyrelsen.

Dimitris Michailakis är professor i sociologi och i socialt arbete.

Johans Tveit Sandvin är professor i sociologi vid Nord universitet, Campus Bodö.

Werner Schirmer är docent i sociologi och är verksam vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

  • Artikelnr : 40693624
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

"I denna andra upplaga är flertalet kapitel reviderade på basis av aktuell forskning. /.../ Boken är både intresseväckande och välskriven. De elva författarna i antologin har alla stor erfarenhet av ämnesområdet."

BTJ-häfte nr 19, 2016, Anders Östnäs