Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till stöd och hjälp i livets olika skeden. Syftet med denna bok är att belysa reglerna för dessa förmåner och bidrag. Boken inleds med en historik kring socialförsäkringen. Därefter behandlas villkoren för att omfattas av socialförsäkringen samt regler för länder inom och utom EU och EES.

Författaren behandlar också rätten till ekonomisk ersättning, rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning samt arbetsskadeförsäkring och livränta vid sjukdom och skada. Dessutom redogörs för möjlighet till omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, assistansersättning samt bilstöd. Avslutningsvis behandlas regler kring handläggning av socialförsäkringsärenden.

Den nya upplagan har genomgått en omfattande revidering, framför allt vad gäller bokens del om bidrag till personer med funktionsnedsättning. Den innehåller viktiga författningsändringar som gjorts i socialförsäkringsbalken. Bland annat har vårdbidrag och handikappersättning upphört att gälla, och ersatts med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som trädde i kraft 1 januari 2019. Karensdagen har tagits bort från sjukpenningen och ersatts med karensavdrag. Nya rättsfall som bland annat påverkar bedömningen av assistansersättning och bedömningen av sjukperiod i sjukförsäkringen har också tillkommit.
 
Boken vänder sig främst till högskole- och universitetsstudenter inom socionom-, handikapp- och rehabiliteringsprogram, vårdvetenskapliga program samt fristående kurser inom dessa områden. Den är även relevant för yrkesverksamma inom välfärdssektorn samt övriga med intresse för dessa rättigheter.

Elisabeth Arvidsson är jur.kand., LLM och senior adjunkt vid fakulteten Hälsa och samhälle vid Malmö universitet.

  • Artikelnr : 51101941
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Del av recensionen publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2019
Lektör Bosse Forsén

[…] Denna tredje upplaga av Socialförsäkringsrätt är uppdaterad efter att en rad nya författningar införts. Boken är i viktiga delar reviderad och innehållet ger inte bara en inträngande genomgång och välgrundade resonemang om olika typer av problem och dilemman som är förknippade också med lagstiftningen, utan även historiska och politiska sammanhang bakom dess varierande utformningar. Elisabeth Arvidsson, senior universitetsadjunkt vid fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö universitet, är synnerligen väl bevandrad inom området. Arvidsson erbjuder här i första hand en grundbok för studenter som på ett eller annat sätt kommer att beröras av den aktuella lagstiftningen, men också en bred och innehållsrik uppslagsbok för redan yrkesverksamma. En omfattande och högst användbar källförteckning beledsagar texten. Utbyte av tidigare upplagor rekommenderas.