Data och modeller - en handbok för analys

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur blir man klok på data? Den här boken guidar på ett lättfattligt sätt läsaren genom den moderna analysens viktigaste verktyg och metoder. Med utgångspunkt i grundläggande principer erbjuder boken en översikt över fältet, och gör det möjligt att hitta rätt angreppssätt för rätt analysfråga. Bland annat diskuteras:
•    Varför spelar matematiska modeller en viktig roll i dataanalys?
•    Hur drar vi slutsatser om orsak och verkan?
•    Vilka statistiska verktyg är viktigast att behärska, och hur förhåller de sig till maskininlärningsmetoder?

Data och modeller riktar sig särskilt till läsare som har grundläggande kunskaper i statistikteori och ett intresse för att utveckla sina praktiska kunskaper, men lämpar sig också väl som kompletterande läsning till mer tekniskt orienterade handböcker. Med hjälp av tydliga exempel erbjuder boken en orientering i de möjligheter, utmaningar och verktyg som en analytiker har att hantera.

Anders Broström är docent och lektor i nationalekonomi vid KTH, gästlärare vid Göteborgs universitet och VD för forskningsinstitutet Entreprenörskapsforum. Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för Handelshögskolans House of Governance and Public Policy (GaPP).
 

  • Artikelnr : 51107202
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Data och modeller. En handbok för analys 

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 16, 2023. Lektör: Ola Svärd

I handboken Data och modeller ger ekonomerna Karl Wennberg och Anders Broström en ingående redogörelse för grunderna i dataanalys. Boken inleds med en kort diskussion om skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ analys, där författarna särskilt pekar på fördelarna med den kvantitativa som är grundbulten i dataanalysen. Här exemplifieras också vilka syften en dataanalys kan ha: beskrivande, förutsägande och beslutsgrundande. Därefter behandlas olika aspekter av datahantering, och noggrant redovisas olika sätt att beskriva, sammanfatta och tolka data, samt vilka modeller som kan användas i analysen för att representera och begripliggöra den bakomliggande verkligheten. Dessa modeller preciseras och illustreras sedan i de återstående avsnitten, och här beskrivs exempelvis mönstersökning, orsakssamband, regressionsanalys och prediktion, samt vilka avgöranden som krävs i en dataanalys. [...] Framställningen, som förutsätter vana vid grundläggande universitetsmatematik, täcker väl områdets centrala moment, och är ändamålsenligt utformad, mycket åskådlig och instruktiv och saknar förklaringsluckor. Data och modeller utgör därmed en mycket effektiv lärobok i dataanalys, men fungerar också utmärkt som referens. Ett mycket användbart och omfattande avsnitt med hundratalet terminologiförklaringar kompletterar, däremot saknas register.