Åsa af Geijerstam

Åsa af Geijerstam

Åsa af Geijerstam är docent i didaktik vid Uppsala universitet och har lång erfarenhet av forskning, fortbildning och undervisning inom området skrivande och läsande i olika skolämnen. Hon har också forskat om bedömning av läsande och på uppdrag av Skolverket arbetat med såväl internationella läsförståelsetest (PIRLS) som nationella prov i svenska och svenska som andraspråk och bedömningsstöd i svenska. Åsa har även haft uppdrag för Skolforskningsinstitutet.

Produkter av Åsa af Geijerstam