Etik, integritet och dokumentation i förskolan, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad ska dokumenteras? Vem ska dokumenteras? Vilka metoder och vilken teknik ska användas? Hur ska dokumentationen spridas och vem ansvarar för det? Ytterst handlar det om hur relationer skapas mellan de som dokumenterar och de som blir dokumenterade. Ofta är det vuxna som dokumenterar barn, och när barn involveras i arbetet sker det på de vuxnas villkor.

I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan.

Författaren visar också varför och hur frågor om etik och integritet kan lyftas fram på nya sätt för att skapa en förskoleverksamhet som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Detta är en förutsättning för att förskolan både ska kunna doku¬mentera verksamheten och förmedla demokratiska normer och värden.

Bokens andra upplaga är uppdaterad enligt ny forskning och enligt den reviderade läroplanen (Lpfö 18) med dess skrivningar om integritet och dokumentation.

  • Artikelnr : 51103396
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 8, 2020.
Lektör Ulf Malmqvist

Det här är en viktig bok som problematiserar och berör etik och integritet kopplat till förskolans dokumentationsarbete. […] Den nya upplagan av boken är uppdaterad enligt ny forskning samt enligt den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Därmed sagt att den gamla upplagan bör ersättas med denna utgåva.

Författaren har skrivit en engagerande bok som uppehåller sig vid tankar både kring barnsyn och kunskapssyn samt de etiska reflektioner och värderingar som förskolans dokumentationer måste bottna i. Det finns en stark dokumentationskultur på förskolan och i bokens åtta kapitel blickar författaren både bakåt och framåt, samt ger exempel från förskolornas praktik. Lindgrens text har en polemisk udd som bjuder in till reflektion och diskussion kring ämnet. Boken vänder sig främst till lärare i förskolan samt till studenter på lärarutbildningen.