Förskolans århundrade

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken handlar om förskolans historiska framväxt, idéarv och kunskapstraditioner. Den innehåller förskolepedagogiska nyckeltexter i original som skrivits av personer som haft stor betydelse för förskolans samhälleliga och idémässiga utveckling. I boken återfinns texter av bland andra Friedrich Fröbel, John Dewey, Ellen och Maria Moberg, Ellen Key, Elsa Köhler och Alva Myrdal. Varje författare presenteras ingående med särskilt fokus på deras relation till förskolan och små barns fostran.

Nyckeltexterna och presentationerna av författarna syftar till att synliggöra förskollärarprofessionens och förskollärarutbildningens idémässiga kulturarv. Texterna har valts utifrån centrala förskolepedagogiska och läroplanshistoriska frågor för att skapa historisk förståelse för synen på fostran av små barn och deras lärande.

Boken ger även en bild av den svenska förskolans institutionella framväxt, uppdrag, organisering och styrning. Att lära känna förskolans historia och dess curriculum i vid mening; idéhistoriskt, politiskt, kulturellt, pedagogiskt och socialt är betydelsefullt för utvecklingen av en professionell identitet.

Birgitta Hammarström-Lewenhagen är universitetslektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Hennes forskning och undervisning  rör professionsutveckling, förskoledidaktik och utbildningshistoria.

  • Artikelnr : 40688460
  • Sidor : 296
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

”/…/Genom ögonen på några av de mest framstående pionjärerna och visionärerna inom svensk och internationell förskolas utveckling visar denna bok på hur förskolan utvecklats i ett historiskt och kulturellt sammanhang. /…/ Det är ett omfattande verk som presenterar förskolans historia i fyra delar där först varje epok belyses och där författarna presenteras ingående beledsagat av en, som Hammarström-Lewenhagen benämner det, nyckeltext. En mycket intressant och lärorik bok som skapar en historisk förståelse för synen på fostran av små barn och deras lärande. Boken blir också en historisk vägvisare till den institutionella framväxten inom barnomsorgen och den är ett spännande och nödvändigt komplement till den forskning som bedrivs idag och som, i mycket, skildrar nutiden.”

BTJ-häfte nr 20, 2016, Ulf Mårtensson